فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهمگفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)

امروز فراید ترجممون تمومم میشه آخرین مرحله فراید ترجمه کهمرحله پایان است رو امروز با تمام نکاتش باهم برسی میکنیم 

  • 1) علوم تجربی, دوازدهم, زیست شناسی, فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته, گفتار 2: به سوی پروتئین

دوره‌های مرتبط: