فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهمگفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)

امروز بحث گزارهای استنباطی داریم از مفاهیم پروتین سازی کهانشالله میخوام چند جلسهی میخوام رو این مباحث باهم کار کنیم