فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)

امروز گفتار 2 فصل دو تموم میشه، امروز بحثی که خدمتتون داریم، سرنوشت پروتئین هارو خدمتتون میگم و بعد بحث هم زمانیه رونویسی و ترجمه در پروکاریوت ها و آیا اینکه امکان داره در یوکاریوت ها دیده بشه یا نه، کامل براتون توضیح میدم، بحث هم زمانیه فعالیت چند ریبوزوم بر روی یک MRNA، همۀ نکات رو خدمتتون میگم.