فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)

امروز بحث رونویسیمونو ادامه میدیم، مراحل رونویسی رو مفصل باهم بررسی می کنیم، یه جونم به این تختۀ درجه یک باهم داریم که بحث پیوندهایی که صحبت می کنیم تو رونویسی رو تو اون جونم به این تخته رو کامل باهم بررسی می کنیم.

دوره‌های مرتبط:

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

Loading
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

دانش آموزان محترم رشته تجربی، با این جلسه، مجموعه سوم از دوره های صفر تا صد زیست آلاء یعنی زیست دواز ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز بحث قبلیمون رو ادامه میدیم، آزمایش های آقای اسوالد ایوری و همکارانش رو با هم بررسی می کنیم و س ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز بحث قبلی رو ادامه میدیم، ساختار نوکلئوتید به صورت اون شکلی که کتاب داره، اون شکل رو با هم تحلی ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار یک رو تموم می کنیم، تحقیقات آقای چارگف، ویلکینز، فرانکلین، واتسون و کریک رو کامل براتون ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار 2 رو شروع می کنیم باهمدیگه، طرح هایی که برای همانندسازی پیشنهاد شده رو کامل باهم بررسی م ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث عوامل مؤثر در همانندسازی و نکات مقدماتی دربارۀ بحث همانندسازی رو کا ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار 2 رو تموم می کنیم، بحث های همانندسازی رو کامل دیگه براتون با تمام نکاتش خدمتتون میگم، تف ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار سه روز با هم شروع میکنیم، ساختار آمینواسیدها رو با هم بررسی می کنیم، صحبت می کنیم دربارۀ ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

  امروز در رابطه با بحث سطوح با هم صحبت می کنیم، میدونید که ساختار پروتئین ها رو در چهار سطح بررسی م ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث نقش پروتئین هارو باهم داریم، بحث مقدماتی آنزیم هارو خدمتتون میگم، ج ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ...

امروز گفتار 3، تموم میشه و در مجموع فصل اول زیست دوازدهمِ تون، امروز تموم میشه، بحث ساختار آنزیم رو ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بچه ها تو این کلیپمقایسه فرایند رونویسی و همانند سازی مفصل، پای تخته رو باهم خواهیم داشت که حت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز متن خوانیمونو شروع می کنیم، فصلمون رو صحبتش رو می کنیم، وارد گفتار 1 می شیم، نکات مقدماتی بحث ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث رونویسی رو ادامه میدیدم و یه سری نکات مهم و کلی از بحث رونویسی خدمتتون میگم و اینکه RNA، ن ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث آنزیم RNA پلیمراز، انواعش، دسته بندیش، نکاتش، مباحثی که پیرامونش هست رو مفصل خدمتتون میگم ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث رونویسیمونو ادامه میدیم، مراحل رونویسی رو مفصل باهم بررسی می کنیم، یه جونم به این تختۀ درج ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز اون ترتیب بندی که بهتون گفته بودم تو بحث فرایند رونویسی بحث ترتیب اینکه کدوم اول میشکنه، بعد ک ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز تحلیل شکل مراحل رونویسی رو باهم داریم، تحلیل شکلی که مربوط به اون بحثی است که کتاب بهش میپرداز ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز گفتار 1 فصل دو تموم میشه، بحث تغییرات RNA، بحث اینترون و اگزون رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم. ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

در این جلسه نکات مقدماتی مبحث پروتئین سازی و همچنین نکاتی از کدون و RNA به شما خواهم گفت. 1) علوم تج ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث پروتئین سازی رو باهم ادامه میدیم، با ساختار TRNA آشنا میشیم و این تو این جلسه شکل TRNA که ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث TRNA رو ادامه میدیم با تموم نکاتش و بحث ساختار ریبوزوم رو اونم با تموم نکاتش این جلسه خدمت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم) کامل برسی میکن ا ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم) کامل برسی میکن ا ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم) امروز فراید ترجممو ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم) امروز بحث گزارهای ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز آخرین جلسۀ گزارۀ استنباطی رو باهمدیگه داریم ولی شما حتماً بچه ها برای خودتون تو خونه یا کتابخو ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز یه مقایسۀ درجه یک میریم از فرایند همانند سازی و رونویسی و ترجمه، یعنی این سه تا فرایند رو پای ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز گفتار 2 فصل دو تموم میشه، امروز بحثی که خدمتتون داریم، سرنوشت پروتئین هارو خدمتتون میگم و بعد ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز شروع میکنیم بحث زیبای تنظیم بیان ژن و گفتار 3 و نکات مقدماتی بحث تنظیم بیان ژن  رو امروز خدمتت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث تنظیم بیان ژن ادامه میدیم  تنظیم بیان ژن از نوع منفی  در پروکاریتور امروز مفصل برسی میکنیم ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث تنظیم بیان ژن ادامه میدیم  تنظیم بیان ژن از نوع مثبت رو در پروکاریتور امروز مفصل باهم صحبت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز مفصل بحث لاکتوز اون تنظیم بیان ژن برای لاکتوز و مالتوز برای ارشیکای مفصل باهم مقاسه میکنیم . 1 ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز گفتار 3 رو تموم می کنیم، در مجموع فصل دو رو امروز تموم می کنیم. بحث هایی که خدمتتون می گم تنظی ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز فصل سوم رو باهم شروع میکنیم گفتار یک مباحث مقدماتی داستان ژنتیک رو این جلسه خدمتتون میگم . دو ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث ژنتیکمونو ادامه میدیم بحث گروه خونی براتون اروم اروم باز میکنم و تو بحث گروه خونی میریم سر ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث ژنتیکمونو ادامه میدیم اینکه ژنتیک چیه فنوتیک چیه گروه خونی از بعد rh اینکه منفی یا مثبت هم ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث گروه خونیه a-b-o با تمام نکاتش به همراه رابطه بارزیت ناقص رو خدمتتون میگم امروز گفتار یک ت ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز استارت میزنیم گفتار دو رو انواع صفات رو خدمتتون میگم صفت مستقل از جنس صفات اتوزومی وصفت وابسته ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث صفات مستقل از جنس رو ادامه میدیم و بحث صفات وابسته به ایکس رو باهم باز میکنیم صحبت میکنیم ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث صفات وابسته به ایکس بحث هموفیلی مفصل باهم صحبت میکنیم .
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث صفات رو حالا دسته بندیش رو از نگاه پیوسته بودن، گسسته بودن، تک جایگاهی چند جایگاهی و میریم ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز فصل سوم کتاب شما تموم میشه، امروز یک بحث مفصلی داریم از تکنیک 7 شاخه.