فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)

در این جلسه نکات مقدماتی مبحث پروتئین سازی و همچنین نکاتی از کدون و RNA به شما خواهم گفت.