جشنواره یلدایی آلاء

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)

امروز بحث قبلیمون رو ادامه میدیم، آزمایش های آقای اسوالد ایوری و همکارانش رو با هم بررسی می کنیم و ساختار نوکلئیک اسید و نوکلئوتید رو میایم پای تخته با هم تحلیل و بررسی می کنیم.

دوره‌های مرتبط:

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

Loading
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

دانش آموزان محترم رشته تجربی، با این جلسه، مجموعه سوم از دوره های صفر تا صد زیست آلاء یعنی زیست دواز ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز بحث قبلیمون رو ادامه میدیم، آزمایش های آقای اسوالد ایوری و همکارانش رو با هم بررسی می کنیم و س ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز بحث قبلی رو ادامه میدیم، ساختار نوکلئوتید به صورت اون شکلی که کتاب داره، اون شکل رو با هم تحلی ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار یک رو تموم می کنیم، تحقیقات آقای چارگف، ویلکینز، فرانکلین، واتسون و کریک رو کامل براتون ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار 2 رو شروع می کنیم باهمدیگه، طرح هایی که برای همانندسازی پیشنهاد شده رو کامل باهم بررسی م ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث عوامل مؤثر در همانندسازی و نکات مقدماتی دربارۀ بحث همانندسازی رو کا ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار 2 رو تموم می کنیم، بحث های همانندسازی رو کامل دیگه براتون با تمام نکاتش خدمتتون میگم، تف ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

امروز گفتار سه روز با هم شروع میکنیم، ساختار آمینواسیدها رو با هم بررسی می کنیم، صحبت می کنیم دربارۀ ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

  امروز در رابطه با بحث سطوح با هم صحبت می کنیم، میدونید که ساختار پروتئین ها رو در چهار سطح بررسی م ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث نقش پروتئین هارو باهم داریم، بحث مقدماتی آنزیم هارو خدمتتون میگم، ج ...
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ...

امروز گفتار 3، تموم میشه و در مجموع فصل اول زیست دوازدهمِ تون، امروز تموم میشه، بحث ساختار آنزیم رو ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بچه ها تو این کلیپمقایسه فرایند رونویسی و همانند سازی مفصل، پای تخته رو باهم خواهیم داشت که حت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز متن خوانیمونو شروع می کنیم، فصلمون رو صحبتش رو می کنیم، وارد گفتار 1 می شیم، نکات مقدماتی بحث ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث رونویسی رو ادامه میدیدم و یه سری نکات مهم و کلی از بحث رونویسی خدمتتون میگم و اینکه RNA، ن ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث آنزیم RNA پلیمراز، انواعش، دسته بندیش، نکاتش، مباحثی که پیرامونش هست رو مفصل خدمتتون میگم ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث رونویسیمونو ادامه میدیم، مراحل رونویسی رو مفصل باهم بررسی می کنیم، یه جونم به این تختۀ درج ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز اون ترتیب بندی که بهتون گفته بودم تو بحث فرایند رونویسی بحث ترتیب اینکه کدوم اول میشکنه، بعد ک ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز تحلیل شکل مراحل رونویسی رو باهم داریم، تحلیل شکلی که مربوط به اون بحثی است که کتاب بهش میپرداز ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز گفتار 1 فصل دو تموم میشه، بحث تغییرات RNA، بحث اینترون و اگزون رو با تمام نکاتش خدمتتون میگم. ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

در این جلسه نکات مقدماتی مبحث پروتئین سازی و همچنین نکاتی از کدون و RNA به شما خواهم گفت. 1) علوم تج ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث پروتئین سازی رو باهم ادامه میدیم، با ساختار TRNA آشنا میشیم و این تو این جلسه شکل TRNA که ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث TRNA رو ادامه میدیم با تموم نکاتش و بحث ساختار ریبوزوم رو اونم با تموم نکاتش این جلسه خدمت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم) کامل برسی میکن ا ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم) کامل برسی میکن ا ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم) امروز فراید ترجممو ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم) امروز بحث گزارهای ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز آخرین جلسۀ گزارۀ استنباطی رو باهمدیگه داریم ولی شما حتماً بچه ها برای خودتون تو خونه یا کتابخو ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز یه مقایسۀ درجه یک میریم از فرایند همانند سازی و رونویسی و ترجمه، یعنی این سه تا فرایند رو پای ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز گفتار 2 فصل دو تموم میشه، امروز بحثی که خدمتتون داریم، سرنوشت پروتئین هارو خدمتتون میگم و بعد ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز شروع میکنیم بحث زیبای تنظیم بیان ژن و گفتار 3 و نکات مقدماتی بحث تنظیم بیان ژن  رو امروز خدمتت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث تنظیم بیان ژن ادامه میدیم  تنظیم بیان ژن از نوع منفی  در پروکاریتور امروز مفصل برسی میکنیم ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز بحث تنظیم بیان ژن ادامه میدیم  تنظیم بیان ژن از نوع مثبت رو در پروکاریتور امروز مفصل باهم صحبت ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز مفصل بحث لاکتوز اون تنظیم بیان ژن برای لاکتوز و مالتوز برای ارشیکای مفصل باهم مقاسه میکنیم . 1 ...
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

امروز گفتار 3 رو تموم می کنیم، در مجموع فصل دو رو امروز تموم می کنیم. بحث هایی که خدمتتون می گم تنظی ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز فصل سوم رو باهم شروع میکنیم گفتار یک مباحث مقدماتی داستان ژنتیک رو این جلسه خدمتتون میگم . دو ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث ژنتیکمونو ادامه میدیم بحث گروه خونی براتون اروم اروم باز میکنم و تو بحث گروه خونی میریم سر ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث ژنتیکمونو ادامه میدیم اینکه ژنتیک چیه فنوتیک چیه گروه خونی از بعد rh اینکه منفی یا مثبت هم ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث گروه خونیه a-b-o با تمام نکاتش به همراه رابطه بارزیت ناقص رو خدمتتون میگم امروز گفتار یک ت ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز استارت میزنیم گفتار دو رو انواع صفات رو خدمتتون میگم صفت مستقل از جنس صفات اتوزومی وصفت وابسته ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث صفات مستقل از جنس رو ادامه میدیم و بحث صفات وابسته به ایکس رو باهم باز میکنیم صحبت میکنیم ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث صفات وابسته به ایکس بحث هموفیلی مفصل باهم صحبت میکنیم .
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز بحث صفات رو حالا دسته بندیش رو از نگاه پیوسته بودن، گسسته بودن، تک جایگاهی چند جایگاهی و میریم ...
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

امروز فصل سوم کتاب شما تموم میشه، امروز یک بحث مفصلی داریم از تکنیک 7 شاخه.
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت اول)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز فصل چهارم رو باهم شروع میکنیم موضوع مهم تغییر در اطلاعات وراثتی یا همون بحث جهش.
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز گفتار یک فصل چهارو باهم ادامه میدیم بحث جهش رو خدمتتون میگم و میریم سراغ حتی پیامدهای جهش و یه ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سوم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز بحث پیامدهای جهش رو کامل باهم ادامه میدیم میریم سراغ بحث علت جهش که اصلا چرا جهش رخ میده که او ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهارم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز بحث انواع جهش رو باهم شروع میکنیم، جهش بزرگ، جهش کوچیک، بعدش میریم سراغ جهش جانشینی و انواع جه ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت پنجم)،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز بحث جهش های کوچک رو ادامه میدیم، میریم سراغ جهش حذفی و جهش اضافه.
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت ششم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت ششم)

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز بحث جهش های کوچک رو باهم ادامه میدیم، یه تخته براتون مینویسم که مقایسه میکنیم این انواع جهش ها ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز میریم سراغ جهش های بزرگ که خودش دو دستس ناهنجاری عددی و ناهنجاری ساختاری که نا هنجاری ساختاری ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هشتم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز ی تخته داریم که جهشهای بزرگ باهم مقایسه میکنیم 
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت نهم)

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز ی تخته داریم دوباره مقایسه میکنیم گزارهای امبساتی و تحلیلی برای بحث چهار نوع نا هنجاری ساختاری ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دهم)، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دهم)

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز گفتار یک فصل چهار باهم دیگه میبندیم ابتدای کلیپمون چنتا از گزارهای انبساطی باهم برسی میکنیم و ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت یازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز گفتار دو فصل چهار رو باهم شروع میکنیم، نکات مقدماتی بحث رو خدمتتون میگم، بحثمون تغییر در جمعیت ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم، خزانۀ ژن رو براتون تعریف می کنم و بحث تعادل در جمعیت رو نکات ابتداییش ر ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سیزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 56 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز بحثمون رو ادامه میدیم، بحث تعادل در جمعیت رو داریم، امروز مفصلاً به عامل اولش که جهش هست، می پ ...
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت چهاردهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 57 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

امروز بحث رانش و شارش با تمام نکاتش خدمتتون میگم.
جشنواره یلدایی آلاء