فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)

فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم)،گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)

کامل برسی میکن امروز بحث بسیار مهم فراید ترجمه رو باهم شروع میکنیم مرحله اولش که مرحله آغازهستوتو این جلسه

  • 1) علوم تجربی, دوازدهم, زیست شناسی, فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته, گفتار 2: به سوی پروتئین

دوره‌های مرتبط: