فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 98 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت هفتم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت دوم)