کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم ها : 25 | جزوه ها: 24
فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست سال یازدهم

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست سال یازدهم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
آقا این کارگاه تست یازدهم داستانش چیه؟ خوب گوش کن، بچه هایی که کارگاه تست دهم رو دیدن میدونن حالا بچه هایی که ندیدن من  یه توضیح ...
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته های بافت عصبی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته های بافت عصبی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
چهارده تست میزنیم از مباحثی چون غلاف میلین، انواع یاخته های عصبی، پتانسیل عمل و آرامش، کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی، کانال...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
:امروز 14 تست میزنیم ازمباحثی چون پرده های مننژ، رابط پینه ای و سه گوش، لپ های مغز، مغز میانی، پل مغزی، بصل النخاع، مخچه، تالاموس...
فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی

فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز 10 تست میزنیم ازمباحثی چون: انواع گیرنده های حسی، کار گیرنده ها، سارزش گیرنده ها، حواس پیکری، حواس ویژه، گیرنده های تماسی، ...
فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز 15 تست میزنیم ازمباحثی چون: لایه های چشم که شامل صلبیه، مشیمیه، شبکیه میباشد و همچنین از جسم مژگانی،قرنیه ذلالیه، ذجاجیه. ت...
فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز تست هایی میزنیم از مباحثی چون : خط جانبی در ماهی ها، گیرندۀ شیمیایی در پای مگس، گیرندۀ صدا در پای جیرجیرک، چشم مرکب حشرات، ...
فیلم جلسه 6 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت

فیلم جلسه 6 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز تست هایی میزنیم ازمباحثی چون : بخش محوری و جانبی اسکلت ، اعمال و انواع استخوان ها ، بافت اسنخوانی فشرده واسفنجی ، سامانه ی ...
فیلم جلسه 7 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت

فیلم جلسه 7 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز تست هایی میزنیم ازمباحثی چون : ماهیچه ی ذوزنقه ای و دلتایی ، دسته تار ، تار ماهیچه ای ، تارچه ، سارکومر ،خط Z ، رشته ای اکت...
فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی

فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز تست هایی میزنیم از مباحثی چون : پیک شیمیایی کوتاه برد و دور برد ، غدد برون ریز و درون ریز ، دستگاه دورن ریز فیلم تورق سریع ...
فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: غده های درون ریز

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: غده های درون ریز

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۵ تست میزنیم از مباحثی چون:هورمون آزادکننده و مهارکننده، هیپوفیز، هورمون پرولاکتین، صفحات رشد، اکسی توسین، ضدادراری، هورمو...
فیلم جلسه 10 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی

فیلم جلسه 10 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۰ تست میزنیم از مباحثی چون: اپیدرم و درم پوست، عرق، اشک، آنزیم لیزوزیم، دفاع اختصاصی و غیراختصاصی فیلم تورق سریع فصل پنجم:...
فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گفتار 2: دومین خط دفاعی

فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گفتار 2: دومین خط دفاعی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۴ تست میزنیم از مباحثی چون: فاگوسیت ها، ماکروفاژ، یاخته دارینه ای، ماستوسیت، گلبول های سفید، التهاب، تب، دیاپدز، یاخته کشن...
فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۳ تست میزنیم از مباحثی چون: لنفوسیت T و لنفوسیت B، لنفوسیت خاطره، پلاسموسیت، یاخته پادتن ساز، آنتی ژن و گیرنده آنتی ژنی، پ...
فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم

فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۰ تست میزنیم از مباحثی چون: کروماتین، هسته تن، نوکلئوزوم، هیستون، فامینک، کروماتید، سانترومر، کاریوتیپ، کروموزوم های همتا،...
فیلم جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز

فیلم جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۵ تست میزنیم از مباحثی چون: تقسیم میتوز، پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز، رشته های دوک، کینه توکوری، سانتریول، م...
فیلم جلسه 15 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز

فیلم جلسه 15 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۳ تست میزنیم از مباحثی چون: تقسیم میوز، پروفاز ۱، پروفاز ۲، متافاز ۱، آنافاز ۱، تلوفاز ۱، متافاز ۲، آنافاز ۲، تلوفاز ۲، رش...
فیلم جلسه 16 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

فیلم جلسه 16 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز 14 تست میزنیم از مباحثی چون: کیسۀ بیضه، غدۀ پروستات، غده پیازی میزرایی، غدۀ کوپر، وزیکول سمینال، مجرای اسمپر بَر، اپیدیدیم،...
فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۷ تست می زنیم از مباحثی چون: انبانک، فولیکول، اووگونی، اوسیت ثانویه، اوسیت اولیه، تخمک، لوله فالوپ، زوائد انگشت مانند، شیپ...
فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۴ تست می زنیم از مباحثی چون: لقاح، جدارلقاحی، مورولا، بلاستوسیست، کوریون، آمنیون، جفت، بندناف، برون شامه جنین، کیسه زرده، ...
فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران

فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۰ تست می زنیم از مباحثی چون: لقاح داخلی، لقاح خارجی، نرماده، هرمافرودیت، بکرزایی، تغذیه و حفظ جنین، تخم گذار، پلاتی پوس، ک...
فیلم جلسه 20 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

فیلم جلسه 20 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز ۱۱ تست میزنیم از مباحثی چون: قلمه زدن، پیوندک، پیوند زدن، خوابانیدن، ریزوم، زمین ساقه، زنبق، پیاز، غده، ساقه رونده، فن کشت ...
فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی

فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز 15 تست میزنیم از مباحثی چون: گل کامل و ناکامل، گل تک جنسی و دوجنسی، برچه، مادگی، بساک، میله، پرچم، کلاله، خامه، تخمدان، تخم...
فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه

فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز 15 تست میزنیم از مباحثی چون: ساقه رویانی، ریشه رویانی، پوسته دانه، میوه حقیقی، میوه کاذب، گیاهان دوساله، گیاهان چندساله، گی...
فیلم جلسه 23 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان

فیلم جلسه 23 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز 16 تست میزنیم از مباحثی چون: نورگرایی، آزمایش داروین، آگار، اکسین، تنظیم کننده های رشد، هورمون های گیاهی، سیتوکینین، جیبرلی...
فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط

فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز 10 تست میزنیم از مباحثی چون: گل دهی، روزکوتاه، روزبلند، گل داوودی، گل شبدر، زمین گرایی، پیچش، زنگ گندم، سیاهک گندم، کرک، خا...