فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

Loading
معرفی کارگاه تست زیست سال یازدهم

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست سال یازد ...

آقا این کارگاه تست یازدهم داستانش چیه؟ خوب گوش کن، بچه هایی که کارگاه تست دهم رو دیدن میدونن حالا بچ ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته های بافت عصبی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول) ...

چهارده تست میزنیم از مباحثی چون غلاف میلین، انواع یاخته های عصبی، پتانسیل عمل و آرامش، کانال های دری ...
فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) ...

:امروز 14 تست میزنیم ازمباحثی چون پرده های مننژ، رابط پینه ای و سه گوش، لپ های مغز، مغز میانی، پل مغ ...
فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی

فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتا ...

امروز 10 تست میزنیم ازمباحثی چون: انواع گیرنده های حسی، کار گیرنده ها، سارزش گیرنده ها، حواس پیکری، ...
فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتا ...

امروز 15 تست میزنیم ازمباحثی چون: لایه های چشم که شامل صلبیه، مشیمیه، شبکیه میباشد و همچنین از جسم م ...
فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتا ...

امروز تست هایی میزنیم از مباحثی چون : خط جانبی در ماهی ها، گیرندۀ شیمیایی در پای مگس، گیرندۀ صدا در ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت

فیلم جلسه 6 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت او ...

امروز تست هایی میزنیم ازمباحثی چون : بخش محوری و جانبی اسکلت ، اعمال و انواع استخوان ها ، بافت اسنخو ...
فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت

فیلم جلسه 7 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دو ...

امروز تست هایی میزنیم ازمباحثی چون : ماهیچه ی ذوزنقه ای و دلتایی ، دسته تار ، تار ماهیچه ای ، تارچه ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی

فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ...

امروز تست هایی میزنیم از مباحثی چون : پیک شیمیایی کوتاه برد و دور برد ، غدد برون ریز و درون ریز ، دس ...
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: غده های درون ریز

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ...

امروز ۱۵ تست میزنیم از مباحثی چون:هورمون آزادکننده و مهارکننده، هیپوفیز، هورمون پرولاکتین، صفحات رشد ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی

فیلم جلسه 10 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گ ...

امروز ۱۰ تست میزنیم از مباحثی چون: اپیدرم و درم پوست، عرق، اشک، آنزیم لیزوزیم، دفاع اختصاصی و غیراخت ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گفتار 2: دومین خط دفاعی

فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گف ...

امروز ۱۴ تست میزنیم از مباحثی چون: فاگوسیت ها، ماکروفاژ، یاخته دارینه ای، ماستوسیت، گلبول های سفید، ...
فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گ ...

امروز ۱۳ تست میزنیم از مباحثی چون: لنفوسیت T و لنفوسیت B، لنفوسیت خاطره، پلاسموسیت، یاخته پادتن ساز، ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم

فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت او ...

امروز ۱۰ تست میزنیم از مباحثی چون: کروماتین، هسته تن، نوکلئوزوم، هیستون، فامینک، کروماتید، سانترومر، ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم) گفتار 2: میتوز

فیلم جلسه 14 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دو ...

امروز ۱۵ تست میزنیم از مباحثی چون: تقسیم میتوز، پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز، رشته های ...
فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز

فیلم جلسه 15 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سو ...

امروز ۱۳ تست میزنیم از مباحثی چون: تقسیم میوز، پروفاز ۱، پروفاز ۲، متافاز ۱، آنافاز ۱، تلوفاز ۱، متا ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

فیلم جلسه 16 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول ...

امروز 14 تست میزنیم از مباحثی چون: کیسۀ بیضه، غدۀ پروستات، غده پیازی میزرایی، غدۀ کوپر، وزیکول سمینا ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن

فیلم جلسه 17 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم ...

امروز ۱۷ تست می زنیم از مباحثی چون: انبانک، فولیکول، اووگونی، اوسیت ثانویه، اوسیت اولیه، تخمک، لوله ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم ...

امروز ۱۴ تست می زنیم از مباحثی چون: لقاح، جدارلقاحی، مورولا، بلاستوسیست، کوریون، آمنیون، جفت، بندناف ...
فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران

فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چها ...

امروز ۱۰ تست می زنیم از مباحثی چون: لقاح داخلی، لقاح خارجی، نرماده، هرمافرودیت، بکرزایی، تغذیه و حفظ ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

فیلم جلسه 20 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگ ...

امروز ۱۱ تست میزنیم از مباحثی چون: قلمه زدن، پیوندک، پیوند زدن، خوابانیدن، ریزوم، زمین ساقه، زنبق، پ ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی

فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگ ...

امروز 15 تست میزنیم از مباحثی چون: گل کامل و ناکامل، گل تک جنسی و دوجنسی، برچه، مادگی، بساک، میله، پ ...
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه

فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگ ...

امروز 15 تست میزنیم از مباحثی چون: ساقه رویانی، ریشه رویانی، پوسته دانه، میوه حقیقی، میوه کاذب، گیاه ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان

فیلم جلسه 23 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز 16 تست میزنیم از مباحثی چون: نورگرایی، آزمایش داروین، آگار، اکسین، تنظیم کننده های رشد، هورمون ...
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط

فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ...

امروز 10 تست میزنیم از مباحثی چون: گل دهی، روزکوتاه، روزبلند، گل داوودی، گل شبدر، زمین گرایی، پیچش، ...

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی

امروز ۱۳ تست میزنیم از مباحثی چون:

لنفوسیت T و لنفوسیت B، لنفوسیت خاطره، پلاسموسیت، یاخته پادتن ساز، آنتی ژن و گیرنده آنتی ژنی، پادتن، سرم، T کشنده، پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه، ایمنی فعال و غیرفعال، ایدز، ویروس HIV، لنفوسیت T کمک کننده، تحمل ایمنی، حساسیت، بیماری خودایمنی، ایمنی در جانوران

فیلم تورق سریع فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی