فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی

امروز ۱۳ تست میزنیم از مباحثی چون:

لنفوسیت T و لنفوسیت B، لنفوسیت خاطره، پلاسموسیت، یاخته پادتن ساز، آنتی ژن و گیرنده آنتی ژنی، پادتن، سرم، T کشنده، پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه، ایمنی فعال و غیرفعال، ایدز، ویروس HIV، لنفوسیت T کمک کننده، تحمل ایمنی، حساسیت، بیماری خودایمنی، ایمنی در جانوران

فیلم تورق سریع فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی