فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 16 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد

امروز 14 تست میزنیم از مباحثی چون:

کیسۀ بیضه، غدۀ پروستات، غده پیازی میزرایی، غدۀ کوپر، وزیکول سمینال، مجرای اسمپر بَر، اپیدیدیم، میزرا، اسپرم زایی، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، یاختۀ سرتولی، آکروزوم، هورمون FSH و هورمون LH.

فیلم تورق سریع فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد