فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 3 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی

امروز 10 تست میزنیم ازمباحثی چون:

انواع گیرنده های حسی، کار گیرنده ها، سارزش گیرنده ها، حواس پیکری، حواس ویژه، گیرنده های تماسی، گیرنده های درد، گیرنده های دمایی، گیرنده های

فیلم تورق سریع فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار 1: گیرنده های حسی