فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 15 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز

امروز ۱۳ تست میزنیم از مباحثی چون:

تقسیم میوز، پروفاز ۱، پروفاز ۲، متافاز ۱، آنافاز ۱، تلوفاز ۱، متافاز ۲، آنافاز ۲، تلوفاز ۲، رشته های دوک، کینه توکوری، سانتریول، میانک، با هم ماندن کروموزوم، پلی پلوئیدی شدن، نشانگان داون

فیلم تورق سریع فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار 3: میوز