فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گفتار 2: دومین خط دفاعی

امروز ۱۴ تست میزنیم از مباحثی چون:

فاگوسیت ها، ماکروفاژ، یاخته دارینه ای، ماستوسیت، گلبول های سفید، التهاب، تب، دیاپدز، یاخته کشنده طبیعی، پرفورین، اینترفرون نوع ۱ و نوع ۲، پروتئین های مکمل

فیلم تورق سریع فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم) گفتار 2: دومین خط دفاعی