فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران

امروز تست هایی میزنیم از مباحثی چون :

خط جانبی در ماهی ها، گیرندۀ شیمیایی در پای مگس، گیرندۀ صدا در پای جیرجیرک، چشم مرکب حشرات، گیرندۀ فروسرخ مار زنگی و تشریح مغز ماهی

فیلم تورق سریع فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران