فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 13 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم

امروز ۱۰ تست میزنیم از مباحثی چون:

کروماتین، هسته تن، نوکلئوزوم، هیستون، فامینک، کروماتید، سانترومر، کاریوتیپ، کروموزوم های همتا، اینترفاز، میان چهر، مرحله وقفه اول، مرحلۀ G2، مرحلۀ G0، مرحله S

فیلم تورق سریع فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول) گفتار 1: کروموزوم