فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 21 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی

امروز 15 تست میزنیم از مباحثی چون:

گل کامل و ناکامل، گل تک جنسی و دوجنسی، برچه، مادگی، بساک، میله، پرچم، کلاله، خامه، تخمدان، تخمک، نهنج، یاخته رویشی، لوله گرده، کیسه گرده، گرده نارس، یاخته زایشی، تخم زا، کیسه رویانی، بافت خورش، گرده افشانی، درون دانه، آندوسپرم

فیلم تورق سریع فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم) گفتار 2: تولید مثل جنسی

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.