فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 7 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت

امروز تست هایی میزنیم ازمباحثی چون :

ماهیچه ی ذوزنقه ای و دلتایی ، دسته تار ، تار ماهیچه ای ، تارچه ، سارکومر ،خط Z ، رشته ای اکتین و میوزین ، ساختهی ماهیچه ای تند و کند ، اسکلت آب ایستایی و اسکلت بیرونی و دررونی 

فیلم تورق سریع فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 2: ماهیچه و اسکلت


آرشآرش