فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 20 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

امروز ۱۱ تست میزنیم از مباحثی چون:

قلمه زدن، پیوندک، پیوند زدن، خوابانیدن، ریزوم، زمین ساقه، زنبق، پیاز، غده، ساقه رونده، فن کشت بافت، درخت آلبالو، کال

فیلم تورق سریع فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی