فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 23 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان

امروز 16 تست میزنیم از مباحثی چون:

نورگرایی، آزمایش داروین، آگار، اکسین، تنظیم کننده های رشد، هورمون های گیاهی، سیتوکینین، جیبرلین، اتیلن، آبسیزیک اسید، عامل نارنجی، چیرگی رأسی، قارچ جیبرلا، لایه گلوتن دار، ریزش برگ، لایۀ جداکننده

 فیلم تورق سریع فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان