فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه

امروز 15 تست میزنیم ازمباحثی چون:

لایه های چشم که شامل صلبیه، مشیمیه، شبکیه میباشد و همچنین از جسم مژگانی،قرنیه ذلالیه، ذجاجیه. تست هایی از یاخته های مخروطی و استوانه ای، لکه زرد و تتابق عدسی داشتیم. بیماری های چشم از جمله آستیگماتیسم، پیر چشمی، دوربینی و نزدیک بینی و همچنین تشریح چشم گاو. از بخش شنوایی و تعادلی گوش،بخش بویایی، بحث چشایی تست خواهیم داشت.

فیلم تورق سریع فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار 2: حواس ویژه