فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 6 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت

امروز تست هایی میزنیم ازمباحثی چون :

بخش محوری و جانبی اسکلت ، اعمال و انواع استخوان ها ، بافت اسنخوانی فشرده واسفنجی ، سامانه ی هاورس ، تشکیل و تخریب استخوان ، پوکی استخوان ، انواع مفصل ،کپسول مفصلی ، پرده ی سازنده ی مایع مفصلی ، رباط و زردپی ، مفصل گوی و کاسه ،مفصل لوله ای و مفصل  لغزنده 

فیلم تورق سریع فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت