فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 19 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران

امروز ۱۰ تست می زنیم از مباحثی چون:

لقاح داخلی، لقاح خارجی، نرماده، هرمافرودیت، بکرزایی، تغذیه و حفظ جنین، تخم گذار، پلاتی پوس، کانگورو، پستانداران جفت دار و کیسه دار

فیلم تورق سریع فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران