فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 22 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه

امروز 15 تست میزنیم از مباحثی چون:

ساقه رویانی، ریشه رویانی، پوسته دانه، میوه حقیقی، میوه کاذب، گیاهان دوساله، گیاهان چندساله، گیاه علفی، میوه بدون دانه، پراکنش میوه ها، رویش روزمینی، رویش زیرزمینی، دانه ذرت، دانه لوبیا، دانه رست، برگ های رویانی

فیلم تورق سریع فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 3: از یاختۀ تخم تا گیاه

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.