فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 18 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

امروز ۱۴ تست می زنیم از مباحثی چون:

لقاح، جدارلقاحی، مورولا، بلاستوسیست، کوریون، آمنیون، جفت، بندناف، برون شامه جنین، کیسه زرده، حفره کوریونی، حفره آمنیونی، لایه های زاینده، هورمون HCG، جایگزینی، چندقلوی ناهمسان، چندقلوی همسان، سونوگرافی، مایع آمنیوتیک

فیلم تورق سریع فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین

آرشآرش