فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری

فیلم جلسه 24 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط

امروز 10 تست میزنیم از مباحثی چون:

گل دهی، روزکوتاه، روزبلند، گل داوودی، گل شبدر، زمین گرایی، پیچش، زنگ گندم، سیاهک گندم، کرک، خار، سنگواره گیاهی، سیانید، سالیسیلیک اسید، درخت آکاسیا، نوزاد کرمی شکل حشره، زنبور وحشی

فیلم تورق سریع فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 2: پاسخ به محیط