کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پرویز کازرانیان

فیلم ها : 73

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به کتاب دوازدهم، فیزیک 3 عزیزان. بحث بسیار بسیار تکنیکی و تخصصی داریم، دوستای عزیزم میدونم که خیلی خیلی براشون مهمه، از دو

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که خودتون مستحضر هستید، وقتی که شما به ما اعتماد دارید، ما هم سعی میکنیم که شما رو نا امید نکنیم، عزیزان من ما سال گذشته،

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما از مجموعه بحث های مربوط به کارگاه نکته و تست، کتاب دوازدهم، فصل اول هستیم. خوب عزیزانم میدونید که کتا

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما فیزیک 3 رو از فصل اول شروع کردیم، حرکت شناسی، موضوعات بسیار مهمی از حرکت رو داریم، حرکت روی خط راست بررسی م

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم)، تست های 29 تا 35

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از سری مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول از فیزیک 3، حرکت شناسی که از موضوعات خیلی با ارزش که ما کلی مطلب براتون آوردیم،

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم)، تست های 36 تا 46

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول حرکت شناسی، کلی مطلب داره، کلی نکته داره، کلی تست داره، تست های خوبی براتون انتخاب

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم)، تست های 47 تا 56

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درود فراوان خدمت دوستان عزیز، با پشت کاری که از شما میبینیم امیدوار هستیم تست هایی که براتون انتخاب کردیم، نکاتی که براتون گفته م

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم)، تست های 57 تا 67

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 در جلسه هشتم از فیزیک دوازدهم نکته و تست کنکور ما به کار روی تست های حرکت شناسی ادامه میدیم. تهیه جزوه نکته و تست فیزیک سال دوا

فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در ادامه فیزیک دوازدهم فیزیک سه بحث حرکت شناسی در کارگاه نکته و تست آغاز کردیم سوالات خوبی براتون انتخاب کردیم با نکات بسیار ا

فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در بحث حرکت شناسی هستیم، میدونید که حرکت شناسی موضوعات بسیار با ارزشی داره، مفاهیم بسیار با ارزشی داره، یکی از اون موضوعات بسی

فیلم جلسه 11 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) تست های 84 تا 90

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در بحث حرکت شناسی هستیم در قسمت سوم فصل اول موضوعاتی براتون انتخاب کردیم با نکات بسیار بسیار ارزشمند که مطمعئن هستم شما بچه ها

فیلم جلسه 12 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، تست های 91 تا 100

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما همینطور که میدونید از سال دوازدهم، فیزیک 3 رو شروع کردیم، تا الآن تا آخر این برنامه برای شما صدتا تست زدیم که مشترک بود بین هر

فیلم جلسه 13 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)، تست های 101 تا 108

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از اون صد تا تستی که براتون حل کردیم، عزیزان رسیدیم یه بحثی بنام سقوط آزاد رو باز کردیم که مخصوص رشتۀ ریاضیه، بنابراین بچه ها

فیلم جلسه 14 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)، تست های 109 تا 116

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما رسیدیم به بحث سقوط آزاد از فصل اول فیزیک3، سال دوازدهم. همونطور که براتون گفتم این مبحث مربوط به بچه های عزیز رشتۀ ریاضی هست و

فیلم جلسه 15 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)، تست های 117 تا 124

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث فیزیک 3، فصل اول، حرکت شناسی هستیم، موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم، ازش تست براتون داریم انجام میدیم

فیلم جلسه 16 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)، تست های 125 تا 138

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که مستحضر هستید ما در مبحث نکته و تست، پایه دوازدهم هستیم، فیزیک 3، حرکت شناسی رو داریم بررسی می کنیم، خوب تا الآن تست ها

فیلم جلسه 17 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفدهم)، تست های 139 تا 150

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در خدمت شما هستیم از مجموعه کارگاه های نکته و تست، فیزیک 3، حرکت شناسی، داریم تست های زیادی براتون حل میکنیم، با نکات بسیار بسیار

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما از فیزیک 3 داریم براتون تست حل می کنیم، از فصل اول حرکت شناسی یکی از فصل های بسیار قَدَره کتاب فیزیک

فیلم جلسه 19 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)، تست های 160 تا 170

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما در بحث حرکت شناسی از فیزیک 3، 170 تا تست براتون پر از نکته و مطلب گفتیم و میخوایم پروندۀ این فصل رو ب

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 1 تا 4)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل دوم از فیزیک 3، دینامیک، بحث نیروها، قوانین نیوتن، پر از نکته و تست که خیلی بدرد شما میخوره، باهمدیگه میریم یه مرور

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 5 تا 18)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در کارگاه نکته و تست فصل دوم از فیزیک 3، بحث قوانین نیرو رو داریم، نیروهایی که مورد توجه ما هست، نیروی اصطکاکه، نیروی کشسانی ف

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 19 تا 28)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که در ادامۀ برنامه مستحضر هستید، ما داریم کارگاه نکته و تست رو ادامه میدیم با کلی تست و نکته، از فصل دوم، دینامیک. فیزیک

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 29 تا 40)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دو فیزیک سه تو کارگاه نکته تست با تستای زیادی شروع کردیم نکاتی که مربوط به نیروهاست قوانین نیوتن نیروی گرانش نیروی کشسانی نیر

فیلم جلسه 24 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 41 تا 49)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما بحث کارگاه نکته و تست در فصل دوم فیزیک 3 قرار گرفته، موضوعات جالبی رو براتون انتخاب کردیم، بحث هایی که مربو

فیلم جلسه 25 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 50 تا 60)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث فیزیک 3 رو داریم شروع میکنیم، از فصل دوم دینامیک، موضوع بسیار جالبیه، یکی از فصل های بسیار مهمه فیزیک دوازدهمه، دوستان عزیز د

فیلم جلسه 26 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 61 تا 68)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین سؤالی که بچه ها گاهی اوقات از ما می پرسند اینه که آقا ما با مسائل چه جوری برخورد بکنیم، گاهی نمیدونن از کدوم رابطه، من بهشو

فیلم جلسه 27 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 69 تا 78)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در مجموعه کارگاه نکته و تست، فصل دوم از فیزیک 3، داریم بحث نیروها، قوانین نیوتن که قوانین حرکت هم مربوط میشن، مسائلی رو تست هایی

فیلم جلسه 28 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 79 تا 90)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست از فصل دوم فیزیک 3، در خدمت شما هستیم با کلی تست و نکته، مباحثی مربوط به بحث اقسام نیروها و ارتباط

فیلم جلسه 29 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 91 تا 97)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از بحث دوم فیزیک 3 شما، دینامیک در خدمت شما هستیم، کارگاه نکته و تست، کلی براتون نکته داریم، کلی براتون تست داریم، تست های بسیار

فیلم جلسه 30 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت یازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 98 تا 103)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث کارگاه نکته وتست از فیزیک دوازدهم فصل دوم دینامیک داریم اسکاک نیروهای که از طرف سطح وارد میشه نیروهای متعدد مثل کشسانی نیروی

فیلم جلسه 31 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 104 تا 113)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ارادۀ قوی همیشه آدم رو به خواسته های خودش، راحت و راحت تر میرسونه. من آرزو می کنم که شما عزیزان ارادۀ قوی داشته باشید و این کارگا

فیلم جلسه 32 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 114 تا 124)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزان ما در زندگیمون کارهای بزرگی رو معمولاً انجام میدیم و جزء افتخارات ماست، افتخار شما اینه که در انتخاب رشته تون، دانشگاهتون،

فیلم جلسه 33 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 125 تا 131 )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کارگاه نکته و تست ما فصل دوم از فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، موضوعات جالبی، نکات جالبی در این مبحث وجود داره، بحث ما بحث نی

فیلم جلسه 34 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پانزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 132 تا 141)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در خدمت شما هستیم با کلی تست و نکته، این برنامه که میبینید آخرین برنامه از فصل دوم از فیزیک 3 هست، تعدادی تست انتخاب کردیم در اون

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت اول)، حرکت هماهنگ ساده، درس نامه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما فصل سوم فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، حرکت های نوسانی و امواج، حرکت نوسانی در ابتدای این فصل جزو مبحث هاییه که هم به بحث حرک

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 1 تا 17)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میبینید ما بحث نوسان رو شروع می کنیم و موضوعات مهمی از بحث نوسان رو که براتون تو درسنامه گفتیم، حالا میخوایم توی تست ه

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 18 تا27)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما بحث حرکت نوسانی رو داریم، در ابتدای این بحث تو این برنامه نیرو، مکان، شتاب و مطالبی که مربوط به فاز نوسانی هست رو براتون کامل

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهارم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 28 تا 36)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما بحث نوسان رو شروع کردیم، یکی از موضوعات پر نکتۀ فصل سوم از فیزیک 3، سال دوازدهم. تو درسنامه براتون مطالب مه

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 37 تا 50)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث نوسان رو داریم بچه ها موضوعات مربوط به انرژی نوسانی، نیروی نوسان گر و مباحث مربوط به فاز و مکان نوسان گر که تو این برنامه مفص

فیلم جلسه 40 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت ششم)، حرکت هماهنگ ساده،(تست های 51 تا 58)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث نوسان رو داریم از فیزیک 3، سال دوازدهم، مشترک هر دو رشتۀ ریاضی و تجربی، بحث نوسان نکات بسیار جالبی رو داره که تو این برنامه ش

فیلم جلسه 41 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 59 تا 70)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم از فیزیک 3 که مشترک هر دو رشتۀ ریاضی و تجربیه، سه بحث حرکت شناسی، دینامیک و کار و انرژی رو هم در بر داره، این فصل فصله بس

فیلم جلسه 42 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 71 تا 83)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث نوسان یکی از موضوعات مهم که انجا داریم برسی میکنیم سوالات متعددی حل شده بخاطر این که کمیت های از جمله حرکت نیرو انرژی بحث های

فیلم جلسه 43 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 84 تا 95)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در بحث نوسان هستیم، فصل سوم از فیزیک3، سؤال های خوبی براتون تو این برنامه انتخاب کردیم، تا تست 95 رو که نوسان است از تست 95 به

فیلم جلسه 44 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دهم)، امواج، درسنامه (تست های 96 تا 99)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که مستحضر هستید ما بعد از بحث نوسان، حرکت نوسانی یا حرکت هماهنگ ساده بعد از تعداد تست هایی که براتون انجام دادیم، مبحث مو

فیلم جلسه 45 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت یازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 100 تا 104)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در بحث موج هستیم، بعد از ادامۀ نوسان، سؤال های خوبی رو براتون اینجا مطرح می کنیم، فراتر از کتاب، دو سه نمونه از این سؤال هارو تو

فیلم جلسه 46 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دوازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 105 تا 113)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یکی از بحث های مربوط به فصل سوم، بحث موج است، خیلی مهمه از این جهت که ما بحث های نوسان رو هم در نظر داریم وقتی که موج وارد محیط م

فیلم جلسه 47 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سیزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 114 تا 125)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میدونید که ما در مبحث موج از فصل سوم فیزیک 3 هستیم، عزیزان ما در رشتۀ تجربی و ریاضی هر دو میتونند این برنامه رو مشاهده کنند، فقط

فیلم جلسه 48 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهاردهم)، امواج، درسنامه (تست های 126 تا 135)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم از فیزیک3، بحث موج و نوسانه که تست های خوبی براتون انجام میدیم، بحث های مربوط به موج، بحث هایی که ارتباط پیدا میکنه با نو

فیلم جلسه 49 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 136 تا 144)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این برنامه شما بحث های مربوط به امواج الکترومغناطیس و صوت، شدت صوت، تراز شدت صوت و ویژگی های مربوط به امواج الکترومغناطیسی رو

فیلم جلسه 50 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت شانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 145 تا 159)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این آخرین برنامه از فصل سوم فیزیک3 شما است، مبحث های مربوط به صوت رو داریم، شدت صوت و تراز شدت صوت رو که باهم مشاهده می کنیم، حدو

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت اول)، درسنامه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم رو داریم از فیزیک 3، البته بچه های عزیز رشتۀ تجربی با این عنوان که در ادامۀ فصل سوم، برهم کنش امواج رو بررسی می کنم، بن

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت دوم)، درسنامه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل چهارم از فیزیک 3، بحث مربوط به برهم کنش امواج، موضوعات جالبی داره که هم کتاب بررسی میشه، هم تمرین ها و هم مطالب مرب

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت سوم)، درسنامه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهار از فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، 3 تا برنامه داریم که درسنامه رو از روی کتاب براتون توضیح میدیم، تمرین های کتاب مربوط

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت چهارم)، حل تست های 1 الی 15

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل چهارم، برهم کنش امواج از فیزیک3، موضوعات جالبی داره، ولی بسیار آسونه، نکات خاصی داره که اینهارو توی تمام برنامه های

فیلم جلسه 55 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت پنجم)، حل تست های 16 الی 30

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
برهم کنش امواج؛ برهم کنش امواج رو به دسته های مختلف تقسیم می کنیم، یکی برهم کنش امواج با محیطه که مربوط به شکست و بازتابش و پدیدۀ

فیلم جلسه 56 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت ششم)، حل تست های 31 الی 45

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم برهم کنش امواج رو داریم در بحث فیزیک3، بحث بسیارمهمی داره، نکات ریزی داره که لازمه عزیزان دقت بکنند که اگر تو تست های م

فیلم جلسه 57 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت هفتم)، حل تست های 46 الی 63

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث های مربوط به شکست امواج، بازتابش و بحث های مربوط به پراش و تداخل از موضوعاتیه که ما در فصل چهارم برهم کنش امواج از فیزیک 3 با

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت هشتم)، حل تست های 64 الی 79

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
برهم کنش امواج رو از فیزیک 3 داریم، مبحث تشدید رو ما خیلی برخورد می کنیم باهاش، از موضوع نوسان این بحث تشدید کشیده شده اینجا، هر

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم سال دوازدهم: برهم کنش امواج (قسمت نهم)، حل تست های 80 الی 90

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما بحث برهم کنش امواج رو با 90تا تست و کلی نکته براتون تموم کردیم، این برنامه ای که می بینید، برنامۀ پایانیه و سعی مون بر این شده

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت اول)، درسنامه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث فیزیک جدید یا اتمی رو داریم، یکی از فصل های مهم فیزیک 3 شما هست که بچه های عزیز رشتۀ تجربی و ریاضی میتونن مشاهده کنند، موضوعا

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل پنج از فیزیک3، دوستان عزیز رشتۀ تجربی و ریاضی، این مبحث رو حتماً مشاهده کنند، موضوعات جالبی داره و بحث های متعدد با

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت سوم)، حل تست های 13 الی 25

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این برنامه ای که الآن پیش روتون هست، دربارۀ فصل پنجم هست از فیزیک3 که مربوط به فیزیک جدیده. بحث های مربوط به پدید فوت الکتریکه، ط

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت چهارم)، حل تست های 25 الی 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کنار شما هستیم با مجموعه کارگاه نکته و تست از فصل پنج، فصل پنج  فیزیک3، موضوعاتی که در مورد فیزیک جدید بحث میکنه و پدیده فوتو

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت پنجم)، حل تست های 41 الی 52

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزان بحث فتوالکتریک ها و موضوعاتی مربوط به لیزر، تابش اجسام و تفاوت فیزیک کلاسیک و فیزیک جدید رو ما در فصل پنجم از فیزیک3 رو مش

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت ششم)، حل تست های 53 الی 57

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما فصل پنجم رو از فیزیک جدید، فیزیک3 داریم که این بخشش رو بچه های تجربی ندارند متأسفانه به همین خاطر قسمت های محاسبات فتوالکتریک

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت هفتم)، حل تست های 58 الی 74

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یکی از فصل هایی که هم توی آزمون پایانی هم توی کنکور سراسری خیلی مهمه، فصل پنجم هستش که مباحث فیزیک اتمی، طیف ها، پدیدۀ فوتوالکتری

فیلم جلسه 67 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت هشتم)، حل تست های 75 الی 86

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل پنجم از فیزیک سه، فیزیک اتمی و فیزیک جدید رو داریم بررسی می کنیم، بحث های مربوط به طیف های اتمی، مدل های اتمی و پدیدۀ فوتوالک

فیلم جلسه 68 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت نهم)، حل تست های 87 الی 100

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تعداد 100 عدد تست ما در این فصل پنجم براتون تو چنتا برنامه اوردیم و برنامه اول همونطور که دیدین درسنامه بود تا اونجای که ممکن بود

فیلم جلسه 69 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، درسنامه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما فصل پنجم، آخرین مبحث از فیزیک3 رو داریم، بحث ما مربوط به آشنایی با فیزیک هسته ای است، ساختار هسته رو بررسی می کنیم، واکنش های

فیلم جلسه 70 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، حل تست های 1 الی 14

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کنار شما هستیم، فصل آخر، فیزیک هسته ای رو داریم میگیم، ساختار هسته و واکنش های هسته ای، پدیده هایی در مورد پرتو زایی هسته و نی

فیلم جلسه 71 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، حل تست های 15 الی 33

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل آخر از فیزیک3 رو داریم بررسی می کنیم، واکنش های مربوط به هسته رو داریم، تابش هسته رو داریم و پرتوزایی هسته. عزیزان بحث های بس

فیلم جلسه 72 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت چهارم)، حل تست های 34 الی 54

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در بحث واکنش های هسته ای، یا فرایندهایی که تو هسته اتفاق می افته، مباحث بسیار ساده ای مطرح میشه که نکاتش رو براتون تو درسنامه آور

فیلم جلسه 73 - فصل ششم سال دوازدهم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت پنجم)، حل تست های 55 الی 75

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این آخرین برنامه از بحث فصل آخر فیزیک 3 بود، ما 75تست همراه درسنامه در خدمت شما بودیم با تعداد زیادی تست که سعی کردیم تمام جوانب