فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم سال دوازدهم: فیزیک جدید (قسمت چهارم)، حل تست های 25 الی 40

در کنار شما هستیم با مجموعه کارگاه نکته و تست از فصل پنج، فصل پنج  فیزیک3، موضوعاتی که در مورد فیزیک جدید بحث میکنه و پدیده فوتو الکتریک، طیف های اتمی و موارد مختلف که به شکل تست های خیلی خوب و براتون ارائه کردیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم