فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

Loading
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

رسیدیم به کتاب دوازدهم، فیزیک 3 عزیزان. بحث بسیار بسیار تکنیکی و تخصصی داریم، دوستای عزیزم میدونم که ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که خودتون مستحضر هستید، وقتی که شما به ما اعتماد دارید، ما هم سعی میکنیم که شما رو نا امید ن ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که مستحضر هستید، ما از مجموعه بحث های مربوط به کارگاه نکته و تست، کتاب دوازدهم، فصل اول هستی ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که میدونید ما فیزیک 3 رو از فصل اول شروع کردیم، حرکت شناسی، موضوعات بسیار مهمی از حرکت رو دا ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم)، تست های 29 تا 35

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

از سری مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول از فیزیک 3، حرکت شناسی که از موضوعات خیلی با ارزش ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم)، تست های 36 تا 46

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

از مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول حرکت شناسی، کلی مطلب داره، کلی نکته داره، کلی تست داره ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم)، تست های 47 تا 56

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

درود فراوان خدمت دوستان عزیز، با پشت کاری که از شما میبینیم امیدوار هستیم تست هایی که براتون انتخاب ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم)، تست های 57 تا 67

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

 در جلسه هشتم از فیزیک دوازدهم نکته و تست کنکور ما به کار روی تست های حرکت شناسی ادامه میدیم. تهیه ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

ما در ادامه فیزیک دوازدهم فیزیک سه بحث حرکت شناسی در کارگاه نکته و تست آغاز کردیم سوالات خوبی براتون ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما در بحث حرکت شناسی هستیم، میدونید که حرکت شناسی موضوعات بسیار با ارزشی داره، مفاهیم بسیار با ارزشی ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) تست های 84 تا 90

فیلم جلسه 11 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما در بحث حرکت شناسی هستیم در قسمت سوم فصل اول موضوعاتی براتون انتخاب کردیم با نکات بسیار بسیار ارزش ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، تست های 91 تا 100

فیلم جلسه 12 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما همینطور که میدونید از سال دوازدهم، فیزیک 3 رو شروع کردیم، تا الآن تا آخر این برنامه برای شما صدتا ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)، تست های 101 تا 108

فیلم جلسه 13 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

بعد از اون صد تا تستی که براتون حل کردیم، عزیزان رسیدیم یه بحثی بنام سقوط آزاد رو باز کردیم که مخصوص ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)، تست های 109 تا 116

فیلم جلسه 14 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما رسیدیم به بحث سقوط آزاد از فصل اول فیزیک3، سال دوازدهم. همونطور که براتون گفتم این مبحث مربوط به ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)، تست های 117 تا 124

فیلم جلسه 15 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که میدونید ما در بحث فیزیک 3، فصل اول، حرکت شناسی هستیم، موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم، ازش ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)، تست های 125 تا 138

فیلم جلسه 16 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که مستحضر هستید ما در مبحث نکته و تست، پایه دوازدهم هستیم، فیزیک 3، حرکت شناسی رو داریم بررس ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفدهم)، تست های 139 تا 150

فیلم جلسه 17 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

در خدمت شما هستیم از مجموعه کارگاه های نکته و تست، فیزیک 3، حرکت شناسی، داریم تست های زیادی براتون ح ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که مستحضر هستید، ما از فیزیک 3 داریم براتون تست حل می کنیم، از فصل اول حرکت شناسی یکی از فصل ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)، تست های 160 تا 170

فیلم جلسه 19 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که مستحضر هستید، ما در بحث حرکت شناسی از فیزیک 3، 170 تا تست براتون پر از نکته و مطلب گفتیم ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 1 تا 4)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

رسیدیم به فصل دوم از فیزیک 3، دینامیک، بحث نیروها، قوانین نیوتن، پر از نکته و تست که خیلی بدرد شما م ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 5 تا 18)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

ما در کارگاه نکته و تست فصل دوم از فیزیک 3، بحث قوانین نیرو رو داریم، نیروهایی که مورد توجه ما هست، ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 19 تا 28)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

همونطور که در ادامۀ برنامه مستحضر هستید، ما داریم کارگاه نکته و تست رو ادامه میدیم با کلی تست و نکته ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 29 تا 40)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

فصل دو فیزیک سه تو کارگاه نکته تست با تستای زیادی شروع کردیم نکاتی که مربوط به نیروهاست قوانین نیوتن ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 41 تا 49)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

همونطور که میدونید ما بحث کارگاه نکته و تست در فصل دوم فیزیک 3 قرار گرفته، موضوعات جالبی رو براتون ا ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 50 تا 60)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

بحث فیزیک 3 رو داریم شروع میکنیم، از فصل دوم دینامیک، موضوع بسیار جالبیه، یکی از فصل های بسیار مهمه ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 61 تا 68)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

اولین سؤالی که بچه ها گاهی اوقات از ما می پرسند اینه که آقا ما با مسائل چه جوری برخورد بکنیم، گاهی ن ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 69 تا 78)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در مجموعه کارگاه نکته و تست، فصل دوم از فیزیک 3، داریم بحث نیروها، قوانین نیوتن که قوانین حرکت هم مر ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 79 تا 90)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست از فصل دوم فیزیک 3، در خدمت شما هستیم با کلی تست و نکته، مباحثی مربوط ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 91 تا 97)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

از بحث دوم فیزیک 3 شما، دینامیک در خدمت شما هستیم، کارگاه نکته و تست، کلی براتون نکته داریم، کلی برا ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت یازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 98 تا 103)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

بحث کارگاه نکته وتست از فیزیک دوازدهم فصل دوم دینامیک داریم اسکاک نیروهای که از طرف سطح وارد میشه نی ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 104 تا 113)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

ارادۀ قوی همیشه آدم رو به خواسته های خودش، راحت و راحت تر میرسونه. من آرزو می کنم که شما عزیزان اراد ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 114 تا 124)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

عزیزان ما در زندگیمون کارهای بزرگی رو معمولاً انجام میدیم و جزء افتخارات ماست، افتخار شما اینه که در ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 125 تا 131 )

فیلم جلسه 33 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در کارگاه نکته و تست ما فصل دوم از فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، موضوعات جالبی، نکات جالبی در این ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پانزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 132 تا 141)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در خدمت شما هستیم با کلی تست و نکته، این برنامه که میبینید آخرین برنامه از فصل دوم از فیزیک 3 هست، ت ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت اول)، حرکت هماهنگ ساده، درس نامه

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

ما فصل سوم فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، حرکت های نوسانی و امواج، حرکت نوسانی در ابتدای این فصل جز ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 1 تا 17)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وا ...

همونطور که میبینید ما بحث نوسان رو شروع می کنیم و موضوعات مهمی از بحث نوسان رو که براتون تو درسنامه ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 18 تا27)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

ما بحث حرکت نوسانی رو داریم، در ابتدای این بحث تو این برنامه نیرو، مکان، شتاب و مطالبی که مربوط به ف ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهارم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 28 تا 36)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

همونطور که میدونید ما بحث نوسان رو شروع کردیم، یکی از موضوعات پر نکتۀ فصل سوم از فیزیک 3، سال دوازده ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 37 تا 50)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

بحث نوسان رو داریم بچه ها موضوعات مربوط به انرژی نوسانی، نیروی نوسان گر و مباحث مربوط به فاز و مکان ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت ششم)، حرکت هماهنگ ساده،(تست های 51 تا 58)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وا ...

بحث نوسان رو داریم از فیزیک 3، سال دوازدهم، مشترک هر دو رشتۀ ریاضی و تجربی، بحث نوسان نکات بسیار جال ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 59 تا 70)

فیلم جلسه 41 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

فصل سوم از فیزیک 3 که مشترک هر دو رشتۀ ریاضی و تجربیه، سه بحث حرکت شناسی، دینامیک و کار و انرژی رو ه ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 71 تا 83)

فیلم جلسه 42 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

بحث نوسان یکی از موضوعات مهم که انجا داریم برسی میکنیم سوالات متعددی حل شده بخاطر این که کمیت های از ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 84 تا 95)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

ما در بحث نوسان هستیم، فصل سوم از فیزیک3، سؤال های خوبی براتون تو این برنامه انتخاب کردیم، تا تست 95 ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دهم)، امواج، درسنامه (تست های 96 تا 99)

فیلم جلسه 44 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

همونطور که مستحضر هستید ما بعد از بحث نوسان، حرکت نوسانی یا حرکت هماهنگ ساده بعد از تعداد تست هایی ک ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت یازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 100 تا 104)

فیلم جلسه 45 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

در بحث موج هستیم، بعد از ادامۀ نوسان، سؤال های خوبی رو براتون اینجا مطرح می کنیم، فراتر از کتاب، دو ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دوازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 105 تا 113)

فیلم جلسه 46 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

یکی از بحث های مربوط به فصل سوم، بحث موج است، خیلی مهمه از این جهت که ما بحث های نوسان رو هم در نظر ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سیزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 114 تا 125)

فیلم جلسه 47 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

میدونید که ما در مبحث موج از فصل سوم فیزیک 3 هستیم، عزیزان ما در رشتۀ تجربی و ریاضی هر دو میتونند ای ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهاردهم)، امواج، درسنامه (تست های 126 تا 135)

فیلم جلسه 48 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

فصل سوم از فیزیک3، بحث موج و نوسانه که تست های خوبی براتون انجام میدیم، بحث های مربوط به موج، بحث ها ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 136 تا 144)

فیلم جلسه 49 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

تو این برنامه شما بحث های مربوط به امواج الکترومغناطیس و صوت، شدت صوت، تراز شدت صوت و ویژگی های مربو ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت شانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 145 تا 159)

فیلم جلسه 50 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

این آخرین برنامه از فصل سوم فیزیک3 شما است، مبحث های مربوط به صوت رو داریم، شدت صوت و تراز شدت صوت ر ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

ما در بحث حرکت شناسی هستیم، میدونید که حرکت شناسی موضوعات بسیار با ارزشی داره، مفاهیم بسیار با ارزشی داره، یکی از اون موضوعات بسیار ارزشمندش بچه ها بحث نمودارهاست و رابطه ها که با نمودارها در تعامل هستند و میتونن سؤال های بسیار بسیار زیبایی رو بسازند. ما سعی کردیم تمام این سؤال هارو در این مجموعه در این کارگاه نکته و تست، براتون بیاریم که رضایت شما عزیزان رو جلب بکنه. درود بر شما.