فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 30 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت یازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 98 تا 103)

بحث کارگاه نکته وتست از فیزیک دوازدهم فصل دوم دینامیک داریم اسکاک نیروهای که از طرف سطح وارد میشه نیروهای متعدد مثل کشسانی نیروی کشش شتاب حرکت و خیلی موضوعات دیگه حتی از قوانین حرکت که ما تو فصل قبل خوندیم در این فصل ترکیب شده و سوالای بسیار بسیار جالب و تست های بسیار پر نکته 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم