فیلم ها کارگاه نکته و تست‌ فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

Loading
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول)، تست های فصل اول (حرکت شناسی)

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

رسیدیم به کتاب دوازدهم، فیزیک 3 عزیزان. بحث بسیار بسیار تکنیکی و تخصصی داریم، دوستای عزیزم میدونم که ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوم)، تست های 1 تا 8

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که خودتون مستحضر هستید، وقتی که شما به ما اعتماد دارید، ما هم سعی میکنیم که شما رو نا امید ن ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سوم)، تست های 9 تا 21

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که مستحضر هستید، ما از مجموعه بحث های مربوط به کارگاه نکته و تست، کتاب دوازدهم، فصل اول هستی ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهارم)، تست های 22 تا 28

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

همونطور که میدونید ما فیزیک 3 رو از فصل اول شروع کردیم، حرکت شناسی، موضوعات بسیار مهمی از حرکت رو دا ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پنجم)، تست های 29 تا 35

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

از سری مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول از فیزیک 3، حرکت شناسی که از موضوعات خیلی با ارزش ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت ششم)، تست های 36 تا 46

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

از مجموعه کارگاه نکته و تست رسیدیم به فصل اول حرکت شناسی، کلی مطلب داره، کلی نکته داره، کلی تست داره ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفتم)، تست های 47 تا 56

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

درود فراوان خدمت دوستان عزیز، با پشت کاری که از شما میبینیم امیدوار هستیم تست هایی که براتون انتخاب ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هشتم)، تست های 57 تا 67

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

 در جلسه هشتم از فیزیک دوازدهم نکته و تست کنکور ما به کار روی تست های حرکت شناسی ادامه میدیم. تهیه ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نهم)،تست های 68 تا 75

فیلم جلسه 9 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناس ...

ما در ادامه فیزیک دوازدهم فیزیک سه بحث حرکت شناسی در کارگاه نکته و تست آغاز کردیم سوالات خوبی براتون ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دهم)، تست های 76 تا 83

فیلم جلسه 10 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما در بحث حرکت شناسی هستیم، میدونید که حرکت شناسی موضوعات بسیار با ارزشی داره، مفاهیم بسیار با ارزشی ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت یازدهم) تست های 84 تا 90

فیلم جلسه 11 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما در بحث حرکت شناسی هستیم در قسمت سوم فصل اول موضوعاتی براتون انتخاب کردیم با نکات بسیار بسیار ارزش ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)، تست های 91 تا 100

فیلم جلسه 12 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما همینطور که میدونید از سال دوازدهم، فیزیک 3 رو شروع کردیم، تا الآن تا آخر این برنامه برای شما صدتا ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)، تست های 101 تا 108

فیلم جلسه 13 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

بعد از اون صد تا تستی که براتون حل کردیم، عزیزان رسیدیم یه بحثی بنام سقوط آزاد رو باز کردیم که مخصوص ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)، تست های 109 تا 116

فیلم جلسه 14 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

ما رسیدیم به بحث سقوط آزاد از فصل اول فیزیک3، سال دوازدهم. همونطور که براتون گفتم این مبحث مربوط به ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)، تست های 117 تا 124

فیلم جلسه 15 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که میدونید ما در بحث فیزیک 3، فصل اول، حرکت شناسی هستیم، موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم، ازش ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)، تست های 125 تا 138

فیلم جلسه 16 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که مستحضر هستید ما در مبحث نکته و تست، پایه دوازدهم هستیم، فیزیک 3، حرکت شناسی رو داریم بررس ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هفدهم)، تست های 139 تا 150

فیلم جلسه 17 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

در خدمت شما هستیم از مجموعه کارگاه های نکته و تست، فیزیک 3، حرکت شناسی، داریم تست های زیادی براتون ح ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که مستحضر هستید، ما از فیزیک 3 داریم براتون تست حل می کنیم، از فصل اول حرکت شناسی یکی از فصل ...
فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)، تست های 160 تا 170

فیلم جلسه 19 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شنا ...

همونطور که مستحضر هستید، ما در بحث حرکت شناسی از فیزیک 3، 170 تا تست براتون پر از نکته و مطلب گفتیم ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 1 تا 4)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

رسیدیم به فصل دوم از فیزیک 3، دینامیک، بحث نیروها، قوانین نیوتن، پر از نکته و تست که خیلی بدرد شما م ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 5 تا 18)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

ما در کارگاه نکته و تست فصل دوم از فیزیک 3، بحث قوانین نیرو رو داریم، نیروهایی که مورد توجه ما هست، ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 19 تا 28)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

همونطور که در ادامۀ برنامه مستحضر هستید، ما داریم کارگاه نکته و تست رو ادامه میدیم با کلی تست و نکته ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت چهارم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 29 تا 40)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

فصل دو فیزیک سه تو کارگاه نکته تست با تستای زیادی شروع کردیم نکاتی که مربوط به نیروهاست قوانین نیوتن ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پنجم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 41 تا 49)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

همونطور که میدونید ما بحث کارگاه نکته و تست در فصل دوم فیزیک 3 قرار گرفته، موضوعات جالبی رو براتون ا ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت ششم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 50 تا 60)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

بحث فیزیک 3 رو داریم شروع میکنیم، از فصل دوم دینامیک، موضوع بسیار جالبیه، یکی از فصل های بسیار مهمه ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هفتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 61 تا 68)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

اولین سؤالی که بچه ها گاهی اوقات از ما می پرسند اینه که آقا ما با مسائل چه جوری برخورد بکنیم، گاهی ن ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت هشتم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 69 تا 78)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در مجموعه کارگاه نکته و تست، فصل دوم از فیزیک 3، داریم بحث نیروها، قوانین نیوتن که قوانین حرکت هم مر ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت نهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 79 تا 90)

فیلم جلسه 28 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست از فصل دوم فیزیک 3، در خدمت شما هستیم با کلی تست و نکته، مباحثی مربوط ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 91 تا 97)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

از بحث دوم فیزیک 3 شما، دینامیک در خدمت شما هستیم، کارگاه نکته و تست، کلی براتون نکته داریم، کلی برا ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت یازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 98 تا 103)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

بحث کارگاه نکته وتست از فیزیک دوازدهم فصل دوم دینامیک داریم اسکاک نیروهای که از طرف سطح وارد میشه نی ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت دوازدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 104 تا 113)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

ارادۀ قوی همیشه آدم رو به خواسته های خودش، راحت و راحت تر میرسونه. من آرزو می کنم که شما عزیزان اراد ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 114 تا 124)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

عزیزان ما در زندگیمون کارهای بزرگی رو معمولاً انجام میدیم و جزء افتخارات ماست، افتخار شما اینه که در ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت سیزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 125 تا 131 )

فیلم جلسه 33 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در کارگاه نکته و تست ما فصل دوم از فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، موضوعات جالبی، نکات جالبی در این ...
فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک (قسمت پانزدهم)، قوانین حرکت، قوانین نیوتن (تست های 132 تا 141)

فیلم جلسه 34 - فصل دوم سال دوازدهم: دینامیک ...

در خدمت شما هستیم با کلی تست و نکته، این برنامه که میبینید آخرین برنامه از فصل دوم از فیزیک 3 هست، ت ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت اول)، حرکت هماهنگ ساده، درس نامه

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

ما فصل سوم فیزیک 3 رو داریم بررسی می کنیم، حرکت های نوسانی و امواج، حرکت نوسانی در ابتدای این فصل جز ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت دوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 1 تا 17)

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وا ...

همونطور که میبینید ما بحث نوسان رو شروع می کنیم و موضوعات مهمی از بحث نوسان رو که براتون تو درسنامه ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سوم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 18 تا27)

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

ما بحث حرکت نوسانی رو داریم، در ابتدای این بحث تو این برنامه نیرو، مکان، شتاب و مطالبی که مربوط به ف ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهارم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 28 تا 36)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

همونطور که میدونید ما بحث نوسان رو شروع کردیم، یکی از موضوعات پر نکتۀ فصل سوم از فیزیک 3، سال دوازده ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پنجم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 37 تا 50)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

بحث نوسان رو داریم بچه ها موضوعات مربوط به انرژی نوسانی، نیروی نوسان گر و مباحث مربوط به فاز و مکان ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وامواج (قسمت ششم)، حرکت هماهنگ ساده،(تست های 51 تا 58)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان وا ...

بحث نوسان رو داریم از فیزیک 3، سال دوازدهم، مشترک هر دو رشتۀ ریاضی و تجربی، بحث نوسان نکات بسیار جال ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هفتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 59 تا 70)

فیلم جلسه 41 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

فصل سوم از فیزیک 3 که مشترک هر دو رشتۀ ریاضی و تجربیه، سه بحث حرکت شناسی، دینامیک و کار و انرژی رو ه ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت هشتم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 71 تا 83)

فیلم جلسه 42 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

بحث نوسان یکی از موضوعات مهم که انجا داریم برسی میکنیم سوالات متعددی حل شده بخاطر این که کمیت های از ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت نهم)، حرکت هماهنگ ساده (تست های 84 تا 95)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

ما در بحث نوسان هستیم، فصل سوم از فیزیک3، سؤال های خوبی براتون تو این برنامه انتخاب کردیم، تا تست 95 ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دهم)، امواج، درسنامه (تست های 96 تا 99)

فیلم جلسه 44 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

همونطور که مستحضر هستید ما بعد از بحث نوسان، حرکت نوسانی یا حرکت هماهنگ ساده بعد از تعداد تست هایی ک ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت یازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 100 تا 104)

فیلم جلسه 45 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

در بحث موج هستیم، بعد از ادامۀ نوسان، سؤال های خوبی رو براتون اینجا مطرح می کنیم، فراتر از کتاب، دو ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت دوازدهم)، امواج، درسنامه (تست های 105 تا 113)

فیلم جلسه 46 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

یکی از بحث های مربوط به فصل سوم، بحث موج است، خیلی مهمه از این جهت که ما بحث های نوسان رو هم در نظر ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت سیزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 114 تا 125)

فیلم جلسه 47 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

میدونید که ما در مبحث موج از فصل سوم فیزیک 3 هستیم، عزیزان ما در رشتۀ تجربی و ریاضی هر دو میتونند ای ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت چهاردهم)، امواج، درسنامه (تست های 126 تا 135)

فیلم جلسه 48 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

فصل سوم از فیزیک3، بحث موج و نوسانه که تست های خوبی براتون انجام میدیم، بحث های مربوط به موج، بحث ها ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت پانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 136 تا 144)

فیلم جلسه 49 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

تو این برنامه شما بحث های مربوط به امواج الکترومغناطیس و صوت، شدت صوت، تراز شدت صوت و ویژگی های مربو ...
فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و امواج (قسمت شانزدهم)، امواج، درسنامه (تست های 145 تا 159)

فیلم جلسه 50 - فصل سوم سال دوازدهم: نوسان و ...

این آخرین برنامه از فصل سوم فیزیک3 شما است، مبحث های مربوط به صوت رو داریم، شدت صوت و تراز شدت صوت ر ...

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت هجدهم)، تست های 151 تا 159

همونطور که مستحضر هستید، ما از فیزیک 3 داریم براتون تست حل می کنیم، از فصل اول حرکت شناسی یکی از فصل های بسیار قَدَره کتاب فیزیک 3 هست، کلی براتون نکته انتخاب کردیم، کلی مطلب، تو هر برنامه که نگاه می کنید یه مطلب جدید دارید یاد میگیرید و تست های فراوون. امیدوار هستیم که همونطور که دارید نگاه می کنید برنامه رو نکات رو یادآوری بکنید، یادداشت بکنید و سعی کنید یادتون نره. درود بر شما.