صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی اکبر عزتی

فیلم ها : 25

فیلم جلسه 1 - درس اول: Understanding people (قسمت اول)- اسم و بخش تلفظ (stress یا فشار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قراره که خلاصه ای از آنچه که راجع به اسم در درس اول کتاب دهم خونده بودید گفته بشه، بعد از اون با اسم های قابل شمارش و

فیلم جلسه 2 - درس اول: Understanding people (قسمت دوم)- صفات مبهم (شمارشی)، عبارات پرسشی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت در ابتدا راجع به صفات مبهم یا نامعین یا صفات پرسشی کامل صحبت می کنیم و بعد از اون راجع به عبارات پرسشی How many و How

فیلم جلسه 3 - درس اول: Understanding people (قسمت سوم)- جملۀ ساده، جملۀ امری و خواندن اعداد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت از بخش Writing درس اول سال یازدهم راجع به جمله و اجزای جمله خواهیم گفت. سپس راجع به جمله های امری، جمله های امری مثبت

فیلم جلسه 4 - درس اول: Understanding people (قسمت چهارم)- تست های بخش گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حالا که نکات گرامریه درس اول سال یازدهم رو خوب فرا گرفتید، میخوایم بریم در این جلسه 20 تا تست راجع به موضوعاتی که گفته شد رو برات

فیلم جلسه 5 - درس اول: Understanding people (قسمت پنجم)- واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از اینکه نکات گرامری درس یک رو براتون تدریس کردیم، می رسیم به تدریس واژگان صفحه ب صفحۀ کتاب یازدهم از درس یک تا آخر درس سه. د

فیلم جلسه 6 - درس اول: Understanding people(قسمت ششم)، واژگان(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت واژگان بخش سوم از کتاب یازدهم از صفحات 21 الی 23 درس اول رو براتون مفصل بررسی می کنیم.  صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم

فیلم جلسه 7 - درس اول: Understanding people(قسمت هفتم)، واژگان(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان صفحات 24 الی 47. بعد از آن واژگان جدید و مهم کتاب کار رو مورد بررسی قرار می دیم و در انتها

فیلم جلسه 8 - درس اول: Understanding people(قسمت هشتم)، تست های واژگان درس اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حالا که واژگان درس یک سال یازدهم رو خوب فرا گرفتید، در این جلسه می پردازیم به حل تست های واژگان این درس صفر تا صد زبان انگلیسی یا

فیلم جلسه 9 - درس اول: Understanding people (قسمت نهم)، ترجمۀ Reading

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه متن درس یک، صفحات 24 و 25 رو میخونیم و ترجمه می کنیم و بعدش میریم صفحۀ 26 سوالات درک مطلب رو پاسخ می دیم. صفر تا صد ز

فیلم جلسه 10 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت اول)، مرور زمان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه زمان هایی که شما در دورۀ اول متوسطه و سال دهم خوندید، 4 تاشو مورد بحث قرار میدیم، به صورت خلاصه براتون یادآوری می کنی

فیلم جلسه 11 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دوم)، مرور زمان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه قراره براتون بخش اول گرامر درس دوم از سال یازدهم رو براتون بگیم، یعنی حال کامل یا همون ماضی نقلی. چگونگی ساخت این زم

فیلم جلسه 12 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت سوم)، حل کامل (ماضی نقلی) (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قراره که ما ادامه بحثمون رو راجع به حال کامل یا همون ماضی نقلی داشته باشیم و بعد از اون قسمت دوم گرامر درس دو سال یاز

فیلم جلسه 13 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت چهارم)، پیشوندها و پسوندها حل تست های گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به صفحه 61 کتاب درسیتون مربوط به پسوند ها و پیشوندها یه مقدار صحبت می کنیم و بعد از اون میپردازیم به حل تست های

فیلم جلسه 14 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می پردازیم به بررسی واژگان هم و جدید درس دو سال دوازدهم که از صفحه 49 شروع میشه تا صفحه 57  صفر تا صد زبان انگلیسی یا

فیلم جلسه 15 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازیم به واژگان مهم و واژگان جدید کتاب سال یازدهم درس دوم از صفحات 58 الی 68  صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظا

فیلم جلسه 16 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت راجع به کلمات مهم و جدید کتاب کار و کتاب درسی سال یازدهم درس دوم، قسمت آخرشو براتون مرور می کنیم و توضیح میدیم. صفر ت

فیلم جلسه 17 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هشتم)، افعال دو کلمه ای (جداشدنی و جدانشدنی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می پردازیم به توضیحات کاملی راجع به افعال دو کلمه ای به طور کامل راجع بش حرف می زنیم بعد از اون چند تا تست حل می کنیم

فیلم جلسه 18 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت نهم)، ترجمه متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا در این قسمت متن درس دوم سال یازدهم رو ینی  صفحه های ۵۸ و۵۹ رو براتون می‌خونیم و ترجمه می‌کنیم صفر تا صد زبان انگلیسی ی

فیلم جلسه 19 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دهم)، حل تست هاس لغات درس دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت می پردازیم به حل 30 تا تست لغت از درس دو سال یازدهم صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 20 - درس سوم: Art and Culture (قسمت اول)، نکات گرامری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت نکات دستوری درس سوم رو مورد بررسی قرار میدم. صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی اکبر عزتی فیلم جل

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Art and Culture (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت براتون 20 تا تست درس سه از سال یازدهم رو حل خواهیم کرد در حل این تست ها سعی می کنیم که تمام نکات گرامری رو چندین بار

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Art and Culture (قسمت سوم)، واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس 3 سال یازدهم.از صفحات 81 تا 89 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. صفر تا صد ز

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Art and Culture (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مورد بررسی قرار میدیم واژگان مهم و جدید درس 3 سال یازدهم از صفحۀ 90 تا آخر کتاب یعنی صفحۀ 107. صفر تا صد زبان انگلیسی

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Art and Culture (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ابتدا واژگان درس سه کتاب کار سال یازدهم را بررسی می کنیم و بعد از اون می پردازیم به ترجمۀ متن صفحۀ 90 کتاب درسی سال ی

فیلم جلسه 25 - درس سوم: Art and Culture (قسمت ششم)، حل تست واژگان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می پردازیم به حل تست های واژگان درس سه از کتاب یازدهم. صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی اکبر عز