فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 2 - درس اول: Understanding people (قسمت دوم)- صفات مبهم (شمارشی)، عبارات پرسشی

در این قسمت در ابتدا راجع به صفات مبهم یا نامعین یا صفات پرسشی کامل صحبت می کنیم و بعد از اون راجع به عبارات پرسشی How many و How much صحبت خواهیم کرد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم