فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 3 - درس اول: Understanding people (قسمت سوم)- جملۀ ساده، جملۀ امری و خواندن اعداد

در این قسمت از بخش Writing درس اول سال یازدهم راجع به جمله و اجزای جمله خواهیم گفت. سپس راجع به جمله های امری، جمله های امری مثبت و منفی را خواهیم گفت و در نهایت طرز خواندن اعداد رو خواهیم گفت.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم