فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Art and Culture (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت سوم)

در این جلسه ابتدا واژگان درس سه کتاب کار سال یازدهم را بررسی می کنیم و بعد از اون می پردازیم به ترجمۀ متن صفحۀ 90 کتاب درسی سال یازدهم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم