فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 6 - درس اول: Understanding people(قسمت ششم)، واژگان(قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم