فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 5 - درس اول: Understanding people (قسمت پنجم)- واژگان (قسمت اول)

بعد از اینکه نکات گرامری درس یک رو براتون تدریس کردیم، می رسیم به تدریس واژگان صفحه ب صفحۀ کتاب یازدهم از درس یک تا آخر درس سه. در این قسمت واژگان صفحۀ 5 رو که متن کوتاهی هم هست از کتاب دهم، تکراریه در این کتاب و باز هم در کتاب دوازدهم تکرار خواهد شد به اضافۀ واژگان درس یک از صفحه 15 تا 20 رو بررسی می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم