فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 8 - درس اول: Understanding people(قسمت هشتم)، تست های واژگان درس اول