فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Art and Culture (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت دوم)