فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 14 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)