فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 14 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

در این جلسه می پردازیم به بررسی واژگان هم و جدید درس دو سال دوازدهم که از صفحه 49 شروع میشه تا صفحه 57 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم