کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) پرویز کازرانیان

فیلم ها : 67 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مجدد در خدمت شما هستیم، امیدواریم هستیم که این مجموعۀ نکته و تست بتونه راه رو برای شما هموارتر کنه و انشاالله نتیجه گیری بهتر انج

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در فصل اول هستیم از فیزیک دهم، فیزیک دهم فصل اولش که مهم هست، اندازه گیریِ. اندازه گیری، دقت اندازه گیری، خ

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در سومین برنامه قرار گرفتیم از فیزیک دهم، فصل اول اندازه گیری. ما یه چیزی نزدیک به 100 تا تست از این مبحث باتوجه به اینکه شما

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما از بحث مربوط به فیزیک دهم، خطای اندازه گیری، دقت اندازه گیری و همینطور مباحث دیگر از اندازه گیری رو در اینجا داریم بررسی میکنی

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کنار شما هستیم از فیزیک دهم، مبحث اندازه گیری و بیان بحث فیزیک. میدونید که بچه ها ما موضوعات جالبی رو در این فصل داریم. یکی از

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کنار شما عزیزان هستیم در منزل شما، همراه شما برای اینکه بتونیم، فیزیک دهم رو فصل اولش که اندازه گیری هست رو باهمدیگه بررسی بکن

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزانم ما بحث فیزیک سال دهم از فصل اول اندازه گیری، دقت اندازه گیری، تخمین مرتبه ی بزرگی یک کمیت، از مباحث مهم این فصلِ. بچه ها

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همینطور که میدونید ما در بحث اندازه گیری هستیم، این آخرین برنامه ست، با تست های زیاد در کنار شما بودیم، امیدواریم که تا اینجا از

فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کنار شما در خدمت شما هستیم، از سری بحث های مربوط به کار و انرژی، فصل دوم فیزیک دهم. فصل بسیار ارزشمندیِ، پر از سؤال و پر از نک

فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث انرژی جنبشی، کار کل یا کار برایند نیروها، تغییرات انرژی جنبشی و موضوعاتی که مربوط به انرژی و پایستگی انرژی خصوصاً انرژی جنبشی

فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همینطور که میبینید ما رسیدیم به مبحث فیزیک دهم، کار و انرژی، فصل دوم، جزء مباحث خیلی با ارزشه. میدونید این فصل به فصل هایی مثل گر

فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی از فیزیک دهم هستیم، کلی داریم براتون تست میزنیم، تست های خوب حالا یه تعداد از این تست ها

فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزان دلم همونطور که میدونید ما بحث کار و انرژی رو شروع کردیم، الآن چندمین برنامه از بحث کار و انرژیِ، همونطور که میدونید یه بحث

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، از بحث های خیلی قوی و خیلی پر نکته، خصوصاً تو این برنامه چند تا تست قدر داریم که

فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، فصل دوم از فیزیک دهم، ما سؤال هایی براتون انتخاب کردیم، چه سؤال هایی، دلم میخواد

فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در ادامۀ بحث نکته و تستی که به شکل کارگاهی داریم براتون اجرا می کنیم، مبحث کار و انرژی براتون در نظر گرفتیم، چند تا مجموعه با

فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ بحث کار و انرژی هستیم، فیزیک دهم، فصل دوم. همونطور که میدونید تست های قدری رو توی برنامه های قبلی براتون انتخاب کردیم، ه

فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، همچنان داریم تست های بسیار بسیار پر تکرار و پر تکنیک رو براتون انجام میدیم، امیدو

فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در ادامه بحث کار و انرژی هستیم، سؤال داریم چه سؤال هایی، تست هایی داریم چه تست هایی و نکات بسیار بسیار ارزشمند که بدرد شما میخ

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در ادامۀ بحث کار و انرژی فصل دوم از فیزیک دهم هستیم، تست های زیادی براتون حل کردیم، تکرارش زیاد بوده، نکاتی که در مورد کار و ا

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما اینجا کمک شما هستیم با ارایه کارگاه نکته و تست سیع بر این داریم که در این سوالات نکات زیادی بگیم که انشالاه شمارو موفق تر کنه.

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث کار و انرژی تو قسمت های آخر و پایانی هستیم تست های زیادی برای شما انجام دادیم امیدواریم که این مجموعه از تست هایی که انتخاب ش

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در آخرین مبحث از بحث کار و انرژی فیزیک دهم از فصل دوم رسیدیم بحث کار و انرژی رو با قدرت خیلی زیاد شروع کردیم با توان خیلی زیاد

فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، یکی از فصل های قَدَر و مهمه. کلی براتون تست انتخاب کردیم در این کارگاه، نکات رو بصورت ی

فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کنار شما هستیم از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، مباحث خیلی جالبی داره، بحث های مربوط به فشار مایعاته که موضوع اصلی

فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی مطلب توش هست، قسمت های اولش که مربوط به حالت مواده، چهار حالت ماده رو

فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در ادامۀ فیزیک دهم، کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، مبحث مهمی رو داریم، بحث نی

فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید در بحث فیزیک دهم فصل سوم، ویژگی های ماده هستیم، بحث های مربوط به فشار مایعات، قانون ارشمیدوس و اصل برنولی رو م

فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، مطالب مربوط به فصل سوم رو بررسی میکنیم، فصل سوم از فیزیک دهم که مربوط به وی

فیلم جلسه 30 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، تست های 49 تا 65

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در بحث فیزیک دهم، فصل سوم رو داریم بررسی میکنیم، کارگاه نکته و تسته، کارگاه نکته و تست در اصل ویژگیش اینه که ما موضوعات درس رو

فیلم جلسه 31 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، تست های 66 تا 75

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور میدونید ما در بحث فصل سوم از فیزیک دهم هستیم، موضوعات جدیدی رو داریم اینجا، نیروی ارشمیدوس، اصل برنولی، جزء مباحثیه که چن

فیلم جلسه 32 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، تست های 76 تا 84

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست هستیم، از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی کلی کلی مطلب داریم که انشاالله شما می پ

فیلم جلسه 33 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، تست های 85 تا 95

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما از مبحث سال دهم، فصل سوم، مبحث ویژگی های فیزیکی مواد هستیم، مباحث بسیار بسیار زیبایی رو ما اینجا بررسی میکن

فیلم جلسه 34 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، تست های 96 تا 105

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما در ادامۀ کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، مربوط به ویژگی های فیزیکی مواد، که کلی بر

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، تست های 106 تا 117

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست که داریم از فصل سوم فیزیک دهم، مباحثی مربوط به شناوری، فشار مایعات، اصل برنو

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، تست های 118 تا 128

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در ادامۀ بحث ویژگی های فیزیکی مواد هستیم، فصل سوم از فیزیک دهم، همیشه در کنارتون هستیم با سؤال های بسیار بسیار خوب، با ارزش، ب

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، تست های 129 تا 141

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما در قسمت های پایانی از فصل سوم، فیزیک دهم هستیم، بحث های بسیار جالبی داره، موضوعات کاملاً مفهومی داره که ما

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، تست های 142 تا 148

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزان من هدف از کارگاه نکته و تست این بوده که مهارت شما رو در تست زنی بالا ببره، تعداد تست های زیاد، با تشریحی های مختلف، در مور

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، تست های 149 تا 158

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که مستحضر هستید، ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، رسیدیم به آخرین مبحث یا آخرین نکاتی که در مورد فصل سوم داریم، ویژگی ه

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت اول)، درسنامه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در بحث گرما و دما هستیم، از فصل چهارم فیزیک دهم، یکی از فصل های بسیار مهم و پر نکته، یه درسنامه تو این برنامۀ اول داریم که من نمی

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، تست های 1 تا 14

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم از فیزیک دهم با فیزیک یک داریم باهم برسی میکنیم بحث دما گرما با کلی نکته در این فصل ما مطالب پراکنده از گرما از دما و ا

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، تست های 15 تا 33

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث گرما پُرِ نکته هست، گرما و دما یکی از ویژگی های مهمی هستن که ما در فصل چهارم به اونا میپردازیم. کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، تست های 34 تا 56

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزان مبحث گرما در فیزیک دهم فصل چهارم که داریم برسی میکنیم از موضوعات بسیار مفهومی که لازمه تست زیادی در موردش حل بشه انجام بشه

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 70

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم از فیزیک دهم داریم برسی میکنیم مباحث مربوط به گرما انبساط و موضوعات مختلف نکات خوبی مطرح کردیم. کارگاه نکته و تست فیزیک

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت ششم)، تست های 71 تا 80

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از فصل چهارم فیزیک دهم در خدمت شما هستیم، بحث گرما و دما، یکی از فصل های بسیار مهم و پرنکته است که مباحث مربوط به تعادل گرمایی، ا

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تست های 81 تا 87

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در بحث گرما سنجی هستیم، مباحثی از دمای تعادل رو داریم، مبادلۀ گرما داریم و بحث های مربوط به انبساط ها که سؤال های خوبی داره، ن

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هشتم)، تست های 88 تا 96

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث گرما رو داریم میگیم از فیزیک دهم، فصل چهارم، موضوعات مهمی داره، از جمله سؤالاتی که اینجا براتون میگیم، گرمای رسانش رو بررسی 

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت نهم)، تست های 97 تا 108

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این برنامه بچه ها بحث های مربوط به گرما رو از دماسنج، کمیت های دما سنجی، بحث انبساط، گرما و گرمای ویژه، تغییرات حالت بر اثر گر

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دهم)، تست های 109 تا 119

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در فصل چهارم از فیزیک دهم هستیم، داریم مبحث گرما و دما رو میگیم، کلی نکته داریم اینجا براتون، مطالبی از بحث گرما، دماسنجی، گرم

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تست های 120 تا 126

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث گرما رو داریم، گرما سنجی رو داریم از فیزیک دهم، فصل چهارم، از موضوعات بسیار بسیار مهم این فصل بحث های تبادل گرماییه که تعدادی

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تست های 127 تا 136

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پشت کاری که شما دارید نشون میدید از این موضوعاتی که ما داریم برای شما انتخاب می کنیم و شما اونهارو بررسی می کنید، راه مناسبی رو ب

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تست های 137 تا 150

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما بحث گرما، گرماسنجی و فصل چهارم از فیزیک دهم رو داریم بررسی می کنیم، موضوعاتی در مورد بحث های گرماسنجی داریم

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تست های 151 تا 159

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عزیزان کارگاه نکته و تست کمکیه برای شما برای اینکه شما بتونید با تست های متعددی آشنا بشید و در ضمن بتونید روش های تستی رو یاد بگی

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تست های 160 تا 166

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما آخرین برنامه رو از بحث گرما داریم، گرما سنجی داریم، از فیزیک دهم، فصل چهارم، عزیزان این مبحثی که ما برای شما باز کردیم، تست ها

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، درسنامه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل آخر از فیزیک دهم، بحث ترمودینامیک یکی از بحث های بسیار بسیار ارزشمند و پر از نکته و تست، سعی کردیم یک برنامۀ بسیار

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، تست های 1 تا 21

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ترمودینامیک از فصل پنجم فیزیک دهم رو داریم که بسیار پر نکته و پر مطلبه. نکات زیادی داره که شما تو این برنامه ها خواهید دید. د

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، تست های 22 تا 41

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ترمودینامیکی داریم، فصل پنجم فصل آخر از فیزیک دهم همون فیزیک یک است. عزیزان در ادامه بحث گرما که در فصل قبل داشتید، فرایندهای

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت چهارم)، تست های 42 تا 56

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در بحث ترمودینامیک ما موضوعات مهمی رو داریم، خصوصاً انواع و اقسام فرآیندهارو داریم، فرآیندهای خاصی رو داریم که 4تا فرآیند هم حجم

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 74

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما بحث ترمودینامیک رو داریم، فصل پنجم از فیزیک دهم، این مبحث ترمودینامیک یکی از موضوعات بسیار ارزشمنده، پر از

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت ششم)، تست های 75 تا 93

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ترمودینامیک رو داریم، تو این برنامه تعدادی سؤال های خوب، سؤال هایی که از بحث های مختلف ترمودینامیکه، من جزء سؤال های سخت میدو

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت هفتم)، تست های 94 تا 109

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فیزیک 1 فصل آخر رو داریم بررسی می کنیم، ترمودینامیک، فرآیندهای ترمودینامیکی، یکی از موضوعات مهم و قوانینی که بر این فرآیندها حاکم

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت هشتم)، تست های 110 تا 124

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همونطور که میدونید ما فیزیک 1، فصل آخر رو داریم بررسی می کنیم، ترمودینامیک موضوعاتی که در بر داره، عبارتند از فرآیندهای ترمودینام

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت نهم)، تست های 125 تا 140

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در کنار شما هستیم، بحث مربوط به ترمودینامیک، فیزیک1، فصل آخر، دانش آموزان عزیز ریاضی این فصل رو دارند، فصلی که پر از محتوای تستی

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دهم)، تست های 141 تا 154

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از فیزیک 1 فصل آخر رو داریم بررسی می کنیم، ترمودینامیک موضوعات بسیار ارزشمندی داره که ما سعی کردیم تمام مجموعه ای که انتخاب شده ک

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت یازدهم)، تست های 155 تا 164

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ترمودینامیک، فیزیک1 رو داریم، فصل پنجم و کلی سؤال براتون انتخاب کردیم با مطالب ارزشمندی که بدرد شما میخوره در لابلای این تست

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوازدهم)، تست های 165 تا 176

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این برنامه ای که شما میبینید ما از قسمت های مختلف بحث ترمودینامیک تست زدیم، نکات بسیار مهم دیگه زیر و رو کردیم هرچی تست که شما فک

فیلم جلسه 67 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت سیزدهم)، تست های 177 تا 191

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما بحث ترمودینامیک رو با تعداد 191 تست، در این برنامه به پایان میرسونیم، مجموعه ای از تست های بسیار ارزشمند، تمام نکات تمام مطالب