کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم ها : 29
فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
مجدد در خدمت شما هستیم، امیدواریم هستیم که این مجموعۀ نکته و تست بتونه راه رو برای شما هموارتر کنه و انشاالله نتیجه گیری بهتر انج...
فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
همونطور که میدونید ما در فصل اول هستیم از فیزیک دهم، فیزیک دهم فصل اولش که مهم هست، اندازه گیریِ. اندازه گیری، دقت اندازه گیری، خ...
فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ما در سومین برنامه قرار گرفتیم از فیزیک دهم، فصل اول اندازه گیری. ما یه چیزی نزدیک به 100 تا تست از این مبحث باتوجه به اینکه شما ...
فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ما از بحث مربوط به فیزیک دهم، خطای اندازه گیری، دقت اندازه گیری و همینطور مباحث دیگر از اندازه گیری رو در اینجا داریم بررسی میکنی...
فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در کنار شما هستیم از فیزیک دهم، مبحث اندازه گیری و بیان بحث فیزیک. میدونید که بچه ها ما موضوعات جالبی رو در این فصل داریم. یکی از...
فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در کنار شما عزیزان هستیم در منزل شما، همراه شما برای اینکه بتونیم، فیزیک دهم رو فصل اولش که اندازه گیری هست رو باهمدیگه بررسی بکن...
فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
عزیزانم ما بحث فیزیک سال دهم از فصل اول اندازه گیری، دقت اندازه گیری، تخمین مرتبه ی بزرگی یک کمیت، از مباحث مهم این فصلِ. بچه ها ...
فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
همینطور که میدونید ما در بحث اندازه گیری هستیم، این آخرین برنامه ست، با تست های زیاد در کنار شما بودیم، امیدواریم که تا اینجا از ...
فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/23| آلاء
در کنار شما در خدمت شما هستیم، از سری بحث های مربوط به کار و انرژی، فصل دوم فیزیک دهم. فصل بسیار ارزشمندیِ، پر از سؤال و پر از نک...
فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27

فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/23| آلاء
بحث انرژی جنبشی، کار کل یا کار برایند نیروها، تغییرات انرژی جنبشی و موضوعاتی که مربوط به انرژی و پایستگی انرژی خصوصاً انرژی جنبشی...
فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38

فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/4| آلاء
همینطور که میبینید ما رسیدیم به مبحث فیزیک دهم، کار و انرژی، فصل دوم، جزء مباحث خیلی با ارزشه. میدونید این فصل به فصل هایی مثل گر...
فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی از فیزیک دهم هستیم، کلی داریم براتون تست میزنیم، تست های خوب حالا یه تعداد از این تست ها...
فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59

فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
عزیزان دلم همونطور که میدونید ما بحث کار و انرژی رو شروع کردیم، الآن چندمین برنامه از بحث کار و انرژیِ، همونطور که میدونید یه بحث...
فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، از بحث های خیلی قوی و خیلی پر نکته، خصوصاً تو این برنامه چند تا تست قدر داریم که ...
فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75

فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، فصل دوم از فیزیک دهم، ما سؤال هایی براتون انتخاب کردیم، چه سؤال هایی، دلم میخواد ...
فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88

فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/13| آلاء
ما در ادامۀ بحث نکته و تستی که به شکل کارگاهی داریم براتون اجرا می کنیم، مبحث کار و انرژی براتون در نظر گرفتیم، چند تا مجموعه با ...
فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96

فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
در ادامۀ بحث کار و انرژی هستیم، فیزیک دهم، فصل دوم. همونطور که میدونید تست های قدری رو توی برنامه های قبلی براتون انتخاب کردیم، ه...
فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107

فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، همچنان داریم تست های بسیار بسیار پر تکرار و پر تکنیک رو براتون انجام میدیم، امیدو...
فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117

فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/20| آلاء
ما در ادامه بحث کار و انرژی هستیم، سؤال داریم چه سؤال هایی، تست هایی داریم چه تست هایی و نکات بسیار بسیار ارزشمند که بدرد شما میخ...
فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
ما در ادامۀ بحث کار و انرژی فصل دوم از فیزیک دهم هستیم، تست های زیادی براتون حل کردیم، تکرارش زیاد بوده، نکاتی که در مورد کار و ا...
فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
ما اینجا کمک شما هستیم با ارایه کارگاه نکته و تست سیع بر این داریم که در این سوالات نکات زیادی بگیم که انشالاه شمارو موفق تر کنه....
فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/27| آلاء
بحث کار و انرژی تو قسمت های آخر و پایانی هستیم تست های زیادی برای شما انجام دادیم امیدواریم که این مجموعه از تست هایی که انتخاب ش...
فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/29| آلاء
ما در آخرین مبحث از بحث کار و انرژی فیزیک دهم از فصل دوم رسیدیم بحث کار و انرژی رو با قدرت خیلی زیاد شروع کردیم با توان خیلی زیاد...
فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/2| آلاء
رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، یکی از فصل های قَدَر و مهمه. کلی براتون تست انتخاب کردیم در این کارگاه، نکات رو بصورت ی...
فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12

فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/5| آلاء
در کنار شما هستیم از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، مباحث خیلی جالبی داره، بحث های مربوط به فشار مایعاته که موضوع اصلی...
فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23

فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/6| آلاء
رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی مطلب توش هست، قسمت های اولش که مربوط به حالت مواده، چهار حالت ماده رو ...
فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33

فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/9| آلاء
همونطور که میدونید ما در ادامۀ فیزیک دهم، کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، مبحث مهمی رو داریم، بحث نی...
فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38

فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/11| آلاء
همونطور که میدونید در بحث فیزیک دهم فصل سوم، ویژگی های ماده هستیم، بحث های مربوط به فشار مایعات، قانون ارشمیدوس و اصل برنولی رو م...
فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/13| آلاء
همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، مطالب مربوط به فصل سوم رو بررسی میکنیم، فصل سوم از فیزیک دهم که مربوط به وی...