فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 70

فصل چهارم از فیزیک دهم داریم برسی میکنیم مباحث مربوط به گرما انبساط و موضوعات مختلف نکات خوبی مطرح کردیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم