فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27

بحث انرژی جنبشی، کار کل یا کار برایند نیروها، تغییرات انرژی جنبشی و موضوعاتی که مربوط به انرژی و پایستگی انرژی خصوصاً انرژی جنبشی که تو این برنامه باهاش برخورد میکنیم. از موضوعات مهمی که هم کتاب بهش خیلی خوب پرداخته و جزء سوال های مهمش هست و هم اینکه تست هایی ازش انتخاب شده که با تنوع بسیار بسیار جالب در این کارگاه شما باهاش بخورد میکنید.