فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

Loading
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

مجدد در خدمت شما هستیم، امیدواریم هستیم که این مجموعۀ نکته و تست بتونه راه رو برای شما هموارتر کنه و ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

همونطور که میدونید ما در فصل اول هستیم از فیزیک دهم، فیزیک دهم فصل اولش که مهم هست، اندازه گیریِ. ان ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

ما در سومین برنامه قرار گرفتیم از فیزیک دهم، فصل اول اندازه گیری. ما یه چیزی نزدیک به 100 تا تست از ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

ما از بحث مربوط به فیزیک دهم، خطای اندازه گیری، دقت اندازه گیری و همینطور مباحث دیگر از اندازه گیری ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

در کنار شما هستیم از فیزیک دهم، مبحث اندازه گیری و بیان بحث فیزیک. میدونید که بچه ها ما موضوعات جالب ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

در کنار شما عزیزان هستیم در منزل شما، همراه شما برای اینکه بتونیم، فیزیک دهم رو فصل اولش که اندازه گ ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

عزیزانم ما بحث فیزیک سال دهم از فصل اول اندازه گیری، دقت اندازه گیری، تخمین مرتبه ی بزرگی یک کمیت، ا ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

همینطور که میدونید ما در بحث اندازه گیری هستیم، این آخرین برنامه ست، با تست های زیاد در کنار شما بود ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

در کنار شما در خدمت شما هستیم، از سری بحث های مربوط به کار و انرژی، فصل دوم فیزیک دهم. فصل بسیار ارز ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27

فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

بحث انرژی جنبشی، کار کل یا کار برایند نیروها، تغییرات انرژی جنبشی و موضوعاتی که مربوط به انرژی و پای ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38

فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همینطور که میبینید ما رسیدیم به مبحث فیزیک دهم، کار و انرژی، فصل دوم، جزء مباحث خیلی با ارزشه. میدون ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی از فیزیک دهم هستیم، کلی داریم براتون تست میزنیم، تست های خو ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59

فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

عزیزان دلم همونطور که میدونید ما بحث کار و انرژی رو شروع کردیم، الآن چندمین برنامه از بحث کار و انرژ ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، از بحث های خیلی قوی و خیلی پر نکته، خصوصاً تو این بر ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75

فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، فصل دوم از فیزیک دهم، ما سؤال هایی براتون انتخاب کرد ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88

فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامۀ بحث نکته و تستی که به شکل کارگاهی داریم براتون اجرا می کنیم، مبحث کار و انرژی براتون در ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96

فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

در ادامۀ بحث کار و انرژی هستیم، فیزیک دهم، فصل دوم. همونطور که میدونید تست های قدری رو توی برنامه ها ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107

فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، همچنان داریم تست های بسیار بسیار پر تکرار و پر تکنیک ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117

فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامه بحث کار و انرژی هستیم، سؤال داریم چه سؤال هایی، تست هایی داریم چه تست هایی و نکات بسیار ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامۀ بحث کار و انرژی فصل دوم از فیزیک دهم هستیم، تست های زیادی براتون حل کردیم، تکرارش زیاد ب ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما اینجا کمک شما هستیم با ارایه کارگاه نکته و تست سیع بر این داریم که در این سوالات نکات زیادی بگیم ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

بحث کار و انرژی تو قسمت های آخر و پایانی هستیم تست های زیادی برای شما انجام دادیم امیدواریم که این م ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در آخرین مبحث از بحث کار و انرژی فیزیک دهم از فصل دوم رسیدیم بحث کار و انرژی رو با قدرت خیلی زیاد ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، یکی از فصل های قَدَر و مهمه. کلی براتون تست انتخاب کردیم د ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12

فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

در کنار شما هستیم از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، مباحث خیلی جالبی داره، بحث های مربوط ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23

فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی مطلب توش هست، قسمت های اولش که مربوط به ح ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33

فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ فیزیک دهم، کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی موا ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38

فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید در بحث فیزیک دهم فصل سوم، ویژگی های ماده هستیم، بحث های مربوط به فشار مایعات، قان ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، مطالب مربوط به فصل سوم رو بررسی میکنیم، فصل سو ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، تست های 49 تا 65

فیلم جلسه 30 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

ما در بحث فیزیک دهم، فصل سوم رو داریم بررسی میکنیم، کارگاه نکته و تسته، کارگاه نکته و تست در اصل ویژ ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، تست های 66 تا 75

فیلم جلسه 31 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور میدونید ما در بحث فصل سوم از فیزیک دهم هستیم، موضوعات جدیدی رو داریم اینجا، نیروی ارشمیدوس، ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، تست های 76 تا 84

فیلم جلسه 32 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست هستیم، از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی کلی کلی مط ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، تست های 85 تا 95

فیلم جلسه 33 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما از مبحث سال دهم، فصل سوم، مبحث ویژگی های فیزیکی مواد هستیم، مباحث بسیار بسیار ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، تست های 96 تا 105

فیلم جلسه 34 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که مستحضر هستید، ما در ادامۀ کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، مربوط به ویژ ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، تست های 106 تا 117

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست که داریم از فصل سوم فیزیک دهم، مباحثی مربوط به ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، تست های 118 تا 128

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

ما در ادامۀ بحث ویژگی های فیزیکی مواد هستیم، فصل سوم از فیزیک دهم، همیشه در کنارتون هستیم با سؤال ها ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، تست های 129 تا 141

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در قسمت های پایانی از فصل سوم، فیزیک دهم هستیم، بحث های بسیار جالبی داره، موضو ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، تست های 142 تا 148

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

عزیزان من هدف از کارگاه نکته و تست این بوده که مهارت شما رو در تست زنی بالا ببره، تعداد تست های زیاد ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، تست های 149 تا 158

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که مستحضر هستید، ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، رسیدیم به آخرین مبحث یا آخرین نکاتی که د ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت اول)، درسنامه

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

در بحث گرما و دما هستیم، از فصل چهارم فیزیک دهم، یکی از فصل های بسیار مهم و پر نکته، یه درسنامه تو ا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، تست های 1 تا 14

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

فصل چهارم از فیزیک دهم با فیزیک یک داریم باهم برسی میکنیم بحث دما گرما با کلی نکته در این فصل ما مطا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، تست های 15 تا 33

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

بحث گرما پُرِ نکته هست، گرما و دما یکی از ویژگی های مهمی هستن که ما در فصل چهارم به اونا میپردازیم.
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، تست های 34 تا 56

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

عزیزان مبحث گرما در فیزیک دهم فصل چهارم که داریم برسی میکنیم از موضوعات بسیار مفهومی که لازمه تست زی ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 70

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

فصل چهارم از فیزیک دهم داریم برسی میکنیم مباحث مربوط به گرما انبساط و موضوعات مختلف نکات خوبی مطرح ک ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت ششم)، تست های 71 تا 80

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

از فصل چهارم فیزیک دهم در خدمت شما هستیم، بحث گرما و دما، یکی از فصل های بسیار مهم و پرنکته است که م ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تست های 81 تا 87

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

ما در بحث گرما سنجی هستیم، مباحثی از دمای تعادل رو داریم، مبادلۀ گرما داریم و بحث های مربوط به انبسا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هشتم)، تست های 88 تا 96

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

بحث گرما رو داریم میگیم از فیزیک دهم، فصل چهارم، موضوعات مهمی داره، از جمله سؤالاتی که اینجا براتون ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت نهم)، تست های 97 تا 108

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

تو این برنامه بچه ها بحث های مربوط به گرما رو از دماسنج، کمیت های دما سنجی، بحث انبساط، گرما و گرمای ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دهم)، تست های 109 تا 119

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

ما در فصل چهارم از فیزیک دهم هستیم، داریم مبحث گرما و دما رو میگیم، کلی نکته داریم اینجا براتون، مطا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تست های 120 تا 126

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

بحث گرما رو داریم، گرما سنجی رو داریم از فیزیک دهم، فصل چهارم، از موضوعات بسیار بسیار مهم این فصل بح ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تست های 127 تا 136

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

پشت کاری که شما دارید نشون میدید از این موضوعاتی که ما داریم برای شما انتخاب می کنیم و شما اونهارو ب ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تست های 137 تا 150

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

همونطور که میدونید ما بحث گرما، گرماسنجی و فصل چهارم از فیزیک دهم رو داریم بررسی می کنیم، موضوعاتی د ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تست های 151 تا 159

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

عزیزان کارگاه نکته و تست کمکیه برای شما برای اینکه شما بتونید با تست های متعددی آشنا بشید و در ضمن ب ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تست های 160 تا 166

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

ما آخرین برنامه رو از بحث گرما داریم، گرما سنجی داریم، از فیزیک دهم، فصل چهارم، عزیزان این مبحثی که ...
فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، درسنامه

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک ...

رسیدیم به فصل آخر از فیزیک دهم، بحث ترمودینامیک یکی از بحث های بسیار بسیار ارزشمند و پر از نکته و تس ...
فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، تست های 1 تا 21

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک ...

بحث ترمودینامیک از فصل پنجم فیزیک دهم رو داریم که بسیار پر نکته و پر مطلبه. نکات زیادی داره که شما ت ...
فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت سوم)، تست های 22 تا 41

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک ...

بحث ترمودینامیکی داریم، فصل پنجم فصل آخر از فیزیک دهم همون فیزیک یک است. عزیزان در ادامه بحث گرما که ...

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، تست های 129 تا 141

همونطور که میدونید ما در قسمت های پایانی از فصل سوم، فیزیک دهم هستیم، بحث های بسیار جالبی داره، موضوعات کاملاً مفهومی داره که ما سعی کردیم با انتخاب تست های خوب در این کارگاه نکته و تست، شما رو به اون هدفی که میخواید برسونه، درود بر شما.