فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

Loading
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول)، تست های 1 تا 11

فیلم جلسه 1 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

مجدد در خدمت شما هستیم، امیدواریم هستیم که این مجموعۀ نکته و تست بتونه راه رو برای شما هموارتر کنه و ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) تست های 12 تا 24

فیلم جلسه 2 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

همونطور که میدونید ما در فصل اول هستیم از فیزیک دهم، فیزیک دهم فصل اولش که مهم هست، اندازه گیریِ. ان ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) تست های 25 تا 40

فیلم جلسه 3 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

ما در سومین برنامه قرار گرفتیم از فیزیک دهم، فصل اول اندازه گیری. ما یه چیزی نزدیک به 100 تا تست از ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) تست های 41 تا 55

فیلم جلسه 4 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

ما از بحث مربوط به فیزیک دهم، خطای اندازه گیری، دقت اندازه گیری و همینطور مباحث دیگر از اندازه گیری ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) تست های 56 تا 64

فیلم جلسه 5 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

در کنار شما هستیم از فیزیک دهم، مبحث اندازه گیری و بیان بحث فیزیک. میدونید که بچه ها ما موضوعات جالب ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم)، تست های 65 تا 76

فیلم جلسه 6 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

در کنار شما عزیزان هستیم در منزل شما، همراه شما برای اینکه بتونیم، فیزیک دهم رو فصل اولش که اندازه گ ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم) تست های 77 تا 86

فیلم جلسه 7 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

عزیزانم ما بحث فیزیک سال دهم از فصل اول اندازه گیری، دقت اندازه گیری، تخمین مرتبه ی بزرگی یک کمیت، ا ...
فصل اول سال دهم: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم) تست های 87 تا 95

فیلم جلسه 8 - فصل اول سال دهم: فیزیک و انداز ...

همینطور که میدونید ما در بحث اندازه گیری هستیم، این آخرین برنامه ست، با تست های زیاد در کنار شما بود ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 16)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

در کنار شما در خدمت شما هستیم، از سری بحث های مربوط به کار و انرژی، فصل دوم فیزیک دهم. فصل بسیار ارز ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوم)، تست های 17 تا 27

فیلم جلسه 10 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

بحث انرژی جنبشی، کار کل یا کار برایند نیروها، تغییرات انرژی جنبشی و موضوعاتی که مربوط به انرژی و پای ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سوم)، تست های 28 تا 38

فیلم جلسه 11 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همینطور که میبینید ما رسیدیم به مبحث فیزیک دهم، کار و انرژی، فصل دوم، جزء مباحث خیلی با ارزشه. میدون ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهارم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 12 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی از فیزیک دهم هستیم، کلی داریم براتون تست میزنیم، تست های خو ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پنجم)، تست های 49 تا 59

فیلم جلسه 13 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

عزیزان دلم همونطور که میدونید ما بحث کار و انرژی رو شروع کردیم، الآن چندمین برنامه از بحث کار و انرژ ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت ششم)، تست های 60 تا 66

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، از بحث های خیلی قوی و خیلی پر نکته، خصوصاً تو این بر ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هفتم)، تست های 67 تا 75

فیلم جلسه 15 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، فصل دوم از فیزیک دهم، ما سؤال هایی براتون انتخاب کرد ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت هشتم)، تست های 76 تا 88

فیلم جلسه 16 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامۀ بحث نکته و تستی که به شکل کارگاهی داریم براتون اجرا می کنیم، مبحث کار و انرژی براتون در ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت نهم)، تست های 89 تا 96

فیلم جلسه 17 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

در ادامۀ بحث کار و انرژی هستیم، فیزیک دهم، فصل دوم. همونطور که میدونید تست های قدری رو توی برنامه ها ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دهم)، تست های 97 تا 107

فیلم جلسه 18 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

همونطور که میدونید ما در بحث کار و انرژی هستیم، همچنان داریم تست های بسیار بسیار پر تکرار و پر تکنیک ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت یازدهم)، تست های 108 تا 117

فیلم جلسه 19 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامه بحث کار و انرژی هستیم، سؤال داریم چه سؤال هایی، تست هایی داریم چه تست هایی و نکات بسیار ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت دوازدهم)، تست های 118 تا 123

فیلم جلسه 20 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در ادامۀ بحث کار و انرژی فصل دوم از فیزیک دهم هستیم، تست های زیادی براتون حل کردیم، تکرارش زیاد ب ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت سیزدهم)،تست های 124 تا 131

فیلم جلسه 21 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما اینجا کمک شما هستیم با ارایه کارگاه نکته و تست سیع بر این داریم که در این سوالات نکات زیادی بگیم ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت چهاردهم)، تست های 132 تا 138

فیلم جلسه 22 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

بحث کار و انرژی تو قسمت های آخر و پایانی هستیم تست های زیادی برای شما انجام دادیم امیدواریم که این م ...
فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و توان (قسمت پانزدهم)، تست های 139 تا 146

فیلم جلسه 23 - فصل دوم سال دهم: کار، انرژی و ...

ما در آخرین مبحث از بحث کار و انرژی فیزیک دهم از فصل دوم رسیدیم بحث کار و انرژی رو با قدرت خیلی زیاد ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، نکات مهم و شروع تست ها (تست های 1 تا 4)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی مواد، یکی از فصل های قَدَر و مهمه. کلی براتون تست انتخاب کردیم د ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، تست های 5 تا 12

فیلم جلسه 25 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

در کنار شما هستیم از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، مباحث خیلی جالبی داره، بحث های مربوط ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، تست های 13 تا 23

فیلم جلسه 26 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی مطلب توش هست، قسمت های اولش که مربوط به ح ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، تست های 24 تا 33

فیلم جلسه 27 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ فیزیک دهم، کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم، ویژگی های فیزیکی موا ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، تست های 34 تا 38

فیلم جلسه 28 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید در بحث فیزیک دهم فصل سوم، ویژگی های ماده هستیم، بحث های مربوط به فشار مایعات، قان ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، تست های 39 تا 48

فیلم جلسه 29 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، مطالب مربوط به فصل سوم رو بررسی میکنیم، فصل سو ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، تست های 49 تا 65

فیلم جلسه 30 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

ما در بحث فیزیک دهم، فصل سوم رو داریم بررسی میکنیم، کارگاه نکته و تسته، کارگاه نکته و تست در اصل ویژ ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، تست های 66 تا 75

فیلم جلسه 31 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور میدونید ما در بحث فصل سوم از فیزیک دهم هستیم، موضوعات جدیدی رو داریم اینجا، نیروی ارشمیدوس، ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، تست های 76 تا 84

فیلم جلسه 32 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست هستیم، از فصل سوم فیزیک دهم، ویژگی های فیزیکی مواد، کلی کلی کلی مط ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، تست های 85 تا 95

فیلم جلسه 33 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما از مبحث سال دهم، فصل سوم، مبحث ویژگی های فیزیکی مواد هستیم، مباحث بسیار بسیار ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، تست های 96 تا 105

فیلم جلسه 34 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که مستحضر هستید، ما در ادامۀ کارگاه نکته و تست، رسیدیم به فصل سوم از فیزیک دهم، مربوط به ویژ ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، تست های 106 تا 117

فیلم جلسه 35 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست که داریم از فصل سوم فیزیک دهم، مباحثی مربوط به ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، تست های 118 تا 128

فیلم جلسه 36 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

ما در ادامۀ بحث ویژگی های فیزیکی مواد هستیم، فصل سوم از فیزیک دهم، همیشه در کنارتون هستیم با سؤال ها ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، تست های 129 تا 141

فیلم جلسه 37 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که میدونید ما در قسمت های پایانی از فصل سوم، فیزیک دهم هستیم، بحث های بسیار جالبی داره، موضو ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، تست های 142 تا 148

فیلم جلسه 38 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

عزیزان من هدف از کارگاه نکته و تست این بوده که مهارت شما رو در تست زنی بالا ببره، تعداد تست های زیاد ...
فصل سوم سال دهم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، تست های 149 تا 158

فیلم جلسه 39 - فصل سوم سال دهم: ویژگی های فی ...

همونطور که مستحضر هستید، ما در ادامۀ بحث کارگاه نکته و تست، رسیدیم به آخرین مبحث یا آخرین نکاتی که د ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت اول)، درسنامه

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

در بحث گرما و دما هستیم، از فصل چهارم فیزیک دهم، یکی از فصل های بسیار مهم و پر نکته، یه درسنامه تو ا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوم)، تست های 1 تا 14

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

فصل چهارم از فیزیک دهم با فیزیک یک داریم باهم برسی میکنیم بحث دما گرما با کلی نکته در این فصل ما مطا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سوم)، تست های 15 تا 33

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

بحث گرما پُرِ نکته هست، گرما و دما یکی از ویژگی های مهمی هستن که ما در فصل چهارم به اونا میپردازیم.
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهارم)، تست های 34 تا 56

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

عزیزان مبحث گرما در فیزیک دهم فصل چهارم که داریم برسی میکنیم از موضوعات بسیار مفهومی که لازمه تست زی ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پنجم)، تست های 57 تا 70

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

فصل چهارم از فیزیک دهم داریم برسی میکنیم مباحث مربوط به گرما انبساط و موضوعات مختلف نکات خوبی مطرح ک ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت ششم)، تست های 71 تا 80

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

از فصل چهارم فیزیک دهم در خدمت شما هستیم، بحث گرما و دما، یکی از فصل های بسیار مهم و پرنکته است که م ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هفتم)، تست های 81 تا 87

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

ما در بحث گرما سنجی هستیم، مباحثی از دمای تعادل رو داریم، مبادلۀ گرما داریم و بحث های مربوط به انبسا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت هشتم)، تست های 88 تا 96

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

بحث گرما رو داریم میگیم از فیزیک دهم، فصل چهارم، موضوعات مهمی داره، از جمله سؤالاتی که اینجا براتون ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت نهم)، تست های 97 تا 108

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

تو این برنامه بچه ها بحث های مربوط به گرما رو از دماسنج، کمیت های دما سنجی، بحث انبساط، گرما و گرمای ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دهم)، تست های 109 تا 119

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

ما در فصل چهارم از فیزیک دهم هستیم، داریم مبحث گرما و دما رو میگیم، کلی نکته داریم اینجا براتون، مطا ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت یازدهم)، تست های 120 تا 126

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

بحث گرما رو داریم، گرما سنجی رو داریم از فیزیک دهم، فصل چهارم، از موضوعات بسیار بسیار مهم این فصل بح ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت دوازدهم)، تست های 127 تا 136

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

پشت کاری که شما دارید نشون میدید از این موضوعاتی که ما داریم برای شما انتخاب می کنیم و شما اونهارو ب ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تست های 137 تا 150

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

همونطور که میدونید ما بحث گرما، گرماسنجی و فصل چهارم از فیزیک دهم رو داریم بررسی می کنیم، موضوعاتی د ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت چهاردهم)، تست های 151 تا 159

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

عزیزان کارگاه نکته و تست کمکیه برای شما برای اینکه شما بتونید با تست های متعددی آشنا بشید و در ضمن ب ...
فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت پانزدهم)، تست های 160 تا 166

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما ...

ما آخرین برنامه رو از بحث گرما داریم، گرما سنجی داریم، از فیزیک دهم، فصل چهارم، عزیزان این مبحثی که ...
فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت اول)، درسنامه

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک ...

رسیدیم به فصل آخر از فیزیک دهم، بحث ترمودینامیک یکی از بحث های بسیار بسیار ارزشمند و پر از نکته و تس ...
فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک (قسمت دوم)، تست های 1 تا 21

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم سال دهم: ترمودینامیک ...

بحث ترمودینامیک از فصل پنجم فیزیک دهم رو داریم که بسیار پر نکته و پر مطلبه. نکات زیادی داره که شما ت ...

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تست های 137 تا 150

همونطور که میدونید ما بحث گرما، گرماسنجی و فصل چهارم از فیزیک دهم رو داریم بررسی می کنیم، موضوعاتی در مورد بحث های گرماسنجی داریم، انبساط هارو داریم، نسبت گازهارو داریم، قوانین گازها و موضوعاتی از دمای تعادل که کلی کلی سؤال خوب براتون انتخاب کردیم، باهم می بینیم.