فیلم ها کارگاه نکته و تست فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم سال دهم: دما و گرما (قسمت سیزدهم)، تست های 137 تا 150

همونطور که میدونید ما بحث گرما، گرماسنجی و فصل چهارم از فیزیک دهم رو داریم بررسی می کنیم، موضوعاتی در مورد بحث های گرماسنجی داریم، انبساط هارو داریم، نسبت گازهارو داریم، قوانین گازها و موضوعاتی از دمای تعادل که کلی کلی سؤال خوب براتون انتخاب کردیم، باهم می بینیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم