صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 40 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو سری جدیدی که براتون تو آلا تدارک دیدیم، مبحث ریاضی حسابان سال یازدهم رو در نظر گرفتیم براتون. موضوعات رو مو شکافانه و به صورت

فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز موضوع پیرو جلسه پیش که دنباله حسابی و هندسی رو راجع به مجموع جملاتش صحبت کردیم

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادله درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحثی که امروز پیش داریم معادله درجه دوم و یادآوری نکات قبلی این و همچنین ارائه نکات جدید تو این زمینه هست، می پردازیم به موضوعات

فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، صفرهای تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوعی که امروز از فصل یک حسابان در خدمت شما هستیم مفهوم صفرهای تابع و یافتن صفرهای تابع هست و حل سوالاتی که تو این زمینه میشه به

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، حل معادلات مختلف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با برنامه حل معادله در خدمتتون هستیم، حل معادله به روش تغییر متغیر، حل معادله

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، حل مسئله و تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون حل مسئله و حل تست هایی در زمینه حل معادلات گویا و گنگ هستش، سعی کردم تست

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، قدر مطلق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در مورد قدر مطلق هستش خیلی مهمه موضوع و خیلی جاها سولاتش تکرار میشه و تو مباحث آینده که شما یاد خواهید گرفت حتما ردپ

فیلم جلسه 8 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قدر مطلق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، قدر مطلق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه امزوز ما مربوط به حل تمرین معادلات قدر مطلقی هستش ادامه جلسه پیش،  چند تا هم تست چاشنی کار خواهیم کرد تا با شما تست زنی تو ا

فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دهم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تو هنسه مختصاتی و یا هندسه تحلیلی منعطفه مفاهیم اولیه رو امروز اشاره بهش میکنیم، مفاهیمی مثله فاصله نقطه از خط، فاصل

فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت یازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز تو مبحث هندسه تحلیلی یه مقدار میاحث تخصصی تر میشه مباحثی که مر

فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دنباله دو جلسه قبلمون امروز حل تست ویژه مبحث هندسه تحلیلی رو داریم س

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما مقدمه و شروع تابع هست، تو درس حسابان 1، به شما دامنه رو خواهیم گفت ( مفهوم، دامنه و اشاره ای به برد تابع ) بعد راجع

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازیم به ادامۀ موضوع تابع، تساوی دو تابع رو با هم بررسی می کنیم، در

فیلم جلسه 15 - فصل 2: تابع(قسمت سوم) - توابع رادیکالی و جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ادامه مبحث تابع هستش، رو دو تا تابع اصلی و مهم می خواهیم زوم کنیم، یک تابع های رادیکالی هستند که باید رسمشون و دامنه گی

فیلم جلسه 16 - فصل 2: تابع(قسمت چهارم) - حل تمرین های جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه ادامه جلسه قبل هست، درس رو تو قسمت قبل دادیم، امروز می خوایم حل تمرین کنیم.

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بررسی تابع یک به یک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز میپردازیم به یک به یک بودن تابع که مربوط به فصل دو هستش، انواع و اقسام این موضوع رو توی زوج مرتب و نمودار با هم بررسی م

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تابع وارون (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحثمون راجع به تابع ادامه پیدا میکنه تو زمینه تابع وارون ما تابع وارون رو به شما معرفی میکنیم نحوه پیدا کردن رو به شما یاد

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، تابع وارون (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز تو مبحث تابع قسمت تابع وارون رو با هم بررسی می کنیم به نمودار تابع وارون نکات خ

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از تابع اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، چهار عمل اصلی، جمع و تفریق

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه تابع هستش ترکیب توابع موضوعی که ما باهاش سر و کار داریم fog , gof تشکیل دامنه و ضابطه و نکاتی که داخلش هست که

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به حل تست ویژه توابع و اونم ترکیب توابع، تست هایی که مربوط به کنکور سراسری چند سال اخیر هست رو برای شما حل  می کنیم با شیو

فیلم جلسه 23 - فصل سوم تابع نمایی و لگاریتمی( قسمت اول) - تابع نمایی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل 3 که با تابع نمایی شروع میشه، سبک های اولیه رو خوب یاد بگیرید.

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه لگاریتم هستش اما میریم تو قواعد و قوانین لگاریتم سعی میکنیم با مثال های کوچیک کوچیک شروع کنیم برسیم به مثال ها

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع امروزمون پیرو جلسه پیش که قواعد لگاریتم رو گفتبم و قرار شد شما به اونا مسلط باشید حل معادلات و نامعادلات لگاریتمی هستش چند

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پیرو جلسۀ پیش که قواعد لگاریتم رو گفتیم، حل معادلات و نامعادلات لگاریتمی هستش. اصول

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، لگاریتم (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون مباحث کاربردی لگاریتم هستش. چیزایی که توی مباحث علمی، اقتصادی و اخباره

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، لگاریتم (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تکمیل کننده مباحث لگاریتمی که چند جلسه پیش که با هم کار کردیم، امروز می

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)، یادآوری مثلثات دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه امروزمون سرآغاز مثلثات هستش، درس بسیار مهمی که شما از سال دهم شروع کردین به کار

فیلم جلسه 30 - مثلثات (قسمت دوم)، قطاع دایره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از مبحث مثلثات اختصاص پیدا میکنه به بررسی مدل های قطاع یک دایره نکات مرتبطش رو میگیم، مسائل مرتبطش رو میبینیم آخر سر

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)، حذفیات درون کمانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه در مثلثات رو داریم میریم، حذفیات درون کمانی و همچنین هم خانواده ها رو به شما توضیح خواهیم داد حذفیات درون کمانی رو می خوایم

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)، توابع مثلثاتی پایه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامه بحث حسابان تو بحث مثلثات رو پیگیری میکنیم، نمودارهای مثلثاتی پایه که سی

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)، مجموع و تفاضل زوایا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون بازم ادامه مثلثات هست نسبت های مجموع و تفاضل زوایا رو می خوایم با هم بررسی کنیم در ادامه یه مقدار از کتاب فراتر میری

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون حد هستش آخرین فصل های حسابان ما تو این قسمت همسایگی رو برای شما تعریف می کنیم همسایگی متقارن و چنین میریم سراغ حد گی

فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دومی هستش که ما حد رو میریم ادامه کارش رو داشته باشیم ادامه داره به همچنان مفاهیم حد و می خوایم رو رسم نمودارها و یافتن حد ا

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسمت سوم ) - محاسبه حد غیر مبهم و قضایای حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه در ادامه مبحث حد می باشد.قضایای حد را شرح می دهیم ، محاسبه حد در توابعی که قدر مطلق و جز صحیح وجود دارد را بررسی می کنیم

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم حد و پیوستگی ( قسمت چهارم ) - محاسبه حد غیر مبهم غیر مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تعریف حد مبهم ( 0/0) و نحوه رفع ابهام از آن و انواع حالت های مبهم غیر از مثلثاتی ها بررسی می شوند. صفر تا صد حسابان ی

فیلم جلسه 38 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت پنجم ) - محاسبه حد مبهم مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل و بررسی سوالات مربوط حالت مبهم (0/0) در توابع مثلثاتی  صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی فی

فیلم جلسه 39 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت ششم ) - پیوستگی تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه فصل حد و پیوستگی این جلسه به بررسی مبحث پیوستگی در نقاط ابتدایی و انتهایی و میانی بازهه مورد نظر می پردازیم. شکل های مخت

فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حسابان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل یک نمونه سوال امتحان نهایی حسابان که برای استفاده از آن می بایست همه مباحث را دوره کرده باشید. صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آ