فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت اول)

بحث امروزمون حد هستش آخرین فصل های حسابان ما تو این قسمت همسایگی رو برای شما تعریف می کنیم همسایگی متقارن و چنین میریم سراغ حد گیری اونم حد گیری هایی که از روی نمودار ما می خوایم انجام بدیم یه مثال مهم هم در انتها حل می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

جزوات صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

Loading
فصل اول: جبر و معادله (قسمت اول)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت او ...

تو سری جدیدی که براتون تو آلا تدارک دیدیم، مبحث ریاضی حسابان سال یازدهم رو در نظر گرفتیم براتون. موض ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوم)، مجموع جملات دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دو ...

امروز موضوع پیرو جلسه پیش که دنباله حسابی و هندسی رو راجع به مجموع جملاتش صحبت کردیماختصاص داره به ح ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادله درجه دوم

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سو ...

بحثی که امروز پیش داریم معادله درجه دوم و یادآوری نکات قبلی این و همچنین ارائه نکات جدید تو این زمین ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت چهارم)، صفرهای تابع

فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چه ...

موضوعی که امروز از فصل یک حسابان در خدمت شما هستیم مفهوم صفرهای تابع و یافتن صفرهای تابع هست و حل سو ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، حل معادلات مختلف

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پن ...

امروز با برنامه حل معادله در خدمتتون هستیم، حل معادله به روش تغییر متغیر، حل معادله به روش هندسی، رس ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت ششم)، حل مسئله و تست

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت شش ...

بحث امروزمون حل مسئله و حل تست هایی در زمینه حل معادلات گویا و گنگ هستش، سعی کردم تست ها رو هم  از ت ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت هفتم)، قدر مطلق (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هف ...

بحث امروزمون در مورد قدر مطلق هستش خیلی مهمه موضوع و خیلی جاها سولاتش تکرار میشه و تو مباحث آینده که ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، قدر مطلق (قسمت سوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نه ...

جلسه امزوز ما مربوط به حل تمرین معادلات قدر مطلقی هستش ادامه جلسه پیش،  چند تا هم تست چاشنی کار خواه ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت دهم)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت د ...

بحث امروزمون تو هنسه مختصاتی و یا هندسه تحلیلی منعطفه مفاهیم اولیه رو امروز اشاره بهش میکنیم، مفاهیم ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت یازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ی ...

امروز تو مبحث هندسه تحلیلی یه مقدار میاحث تخصصی تر میشه مباحثی که مرتبط با مثلثه مباحثی که مرتبطه با ...
فصل اول: جبر و معادله (قسمت دوازدهم)، هندسۀ تحلیلی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت د ...

دنباله دو جلسه قبلمون امروز حل تست ویژه مبحث هندسه تحلیلی رو داریم سوالات تستی رو سعی می کنم از آزمو ...
فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشن ...

بحث امروز ما مقدمه و شروع تابع هست، تو درس حسابان 1، به شما دامنه رو خواهیم گفت ( مفهوم، دامنه و اشا ...
فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشن ...

در این قسمت می پردازیم به ادامۀ موضوع تابع، تساوی دو تابع رو با هم بررسی می کنیم، در ادامه می پردازی ...
فصل 2: تابع(قسمت سوم) - توابع رادیکالی و جزء صحیح

فیلم جلسه 15 - فصل 2: تابع(قسمت سوم) - توابع ...

بحث امروز ادامه مبحث تابع هستش، رو دو تا تابع اصلی و مهم می خواهیم زوم کنیم، یک تابع های رادیکالی هس ...
فصل 2: تابع(قسمت چهارم) - حل تمرین های جزء صحیح

فیلم جلسه 16 - فصل 2: تابع(قسمت چهارم) - حل ...

این جلسه ادامه جلسه قبل هست، درس رو تو قسمت قبل دادیم، امروز می خوایم حل تمرین کنیم.
فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بررسی تابع یک به یک

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بر ...

بحث امروز میپردازیم به یک به یک بودن تابع که مربوط به فصل دو هستش، انواع و اقسام این موضوع رو توی زو ...
فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تابع وارون (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تاب ...

امروز بحثمون راجع به تابع ادامه پیدا میکنه تو زمینه تابع وارون ما تابع وارون رو به شما معرفی میکنیم ...
فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، تابع وارون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، تا ...

امروز تو مبحث تابع قسمت تابع وارون رو با هم بررسی می کنیم به نمودار تابع وارون نکات خاص نمودار تابع ...
فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری تابع

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اع ...

بحث امروزمون از تابع اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، چهار عمل اصلی، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم ر ...
فصل دوم: تابع (قسمت نهم)، ترکیب توابع

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت نهم)، ترک ...

بحث امروزمون ادامه تابع هستش ترکیب توابع موضوعی که ما باهاش سر و کار داریم fog , gof تشکیل دامنه و ض ...
فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل تست

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل ...

رسیدیم به حل تست ویژه توابع و اونم ترکیب توابع، تست هایی که مربوط به کنکور سراسری چند سال اخیر هست ر ...
فصل سوم تابع نمایی و لگاریتمی( قسمت اول) - تابع نمایی(قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - فصل سوم تابع نمایی و لگاریتمی ...

فصل 3 که با تابع نمایی شروع میشه، سبک های اولیه رو خوب یاد بگیرید.
فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

بحث امروزمون ادامه لگاریتم هستش اما میریم تو قواعد و قوانین لگاریتم سعی میکنیم با مثال های کوچیک کوچ ...
فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

موضوع امروزمون پیرو جلسه پیش که قواعد لگاریتم رو گفتبم و قرار شد شما به اونا مسلط باشید حل معادلات و ...
فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت چهارم)، لگاریتم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

پیرو جلسۀ پیش که قواعد لگاریتم رو گفتیم، حل معادلات و نامعادلات لگاریتمی هستش. اصول و طرز حلش رو میگ ...
فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت پنجم)، لگاریتم (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

بحث امروزمون مباحث کاربردی لگاریتم هستش. چیزایی که توی مباحث علمی، اقتصادی و اخبارها می بینید باهاشو ...
فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ششم)، لگاریتم (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: توابع نمایی و لگاریت ...

بحث امروزمون تکمیل کننده مباحث لگاریتمی که چند جلسه پیش که با هم کار کردیم، امروز می خوایم حل تست ها ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)، یادآوری مثلثات دهم

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)، ...

جلسه امروزمون سرآغاز مثلثات هستش، درس بسیار مهمی که شما از سال دهم شروع کردین به کار کردن با وان سال ...
مثلثات (قسمت دوم)، قطاع دایره

فیلم جلسه 30 - مثلثات (قسمت دوم)، قطاع دایره

بحث امروزمون از مبحث مثلثات اختصاص پیدا میکنه به بررسی مدل های قطاع یک دایره نکات مرتبطش رو میگیم، م ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)، حذفیات درون کمانی

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)، ...

ادامه در مثلثات رو داریم میریم، حذفیات درون کمانی و همچنین هم خانواده ها رو به شما توضیح خواهیم داد ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم)، توابع مثلثاتی پایه

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم ...

امروز ادامه بحث حسابان تو بحث مثلثات رو پیگیری میکنیم، نمودارهای مثلثاتی پایه که سینوس و کسینوس اصلی ...
فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم)، مجموع و تفاضل زوایا

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم) ...

بحث امروزمون بازم ادامه مثلثات هست نسبت های مجموع و تفاضل زوایا رو می خوایم با هم بررسی کنیم در ادام ...
فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت ...

بحث امروزمون حد هستش آخرین فصل های حسابان ما تو این قسمت همسایگی رو برای شما تعریف می کنیم همسایگی م ...
فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت ...

جلسه دومی هستش که ما حد رو میریم ادامه کارش رو داشته باشیم ادامه داره به همچنان مفاهیم حد و می خوایم ...
فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسمت سوم ) - محاسبه حد غیر مبهم و قضایای حد

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسم ...

این جلسه در ادامه مبحث حد می باشد.قضایای حد را شرح می دهیم ، محاسبه حد در توابعی که قدر مطلق و جز صح ...
فصل پنجم ک حد و پیوستگی ( قسمت چهارم ) - محاسبه حد غیر مبهم غیر مثلثاتی

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم ک حد و پیوستگی ( قسم ...

در این جلسه تعریف حد مبهم ( 0/0) و نحوه رفع ابهام از آن و انواع حالت های مبهم غیر از مثلثاتی ها بررس ...
فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت پنجم ) - محاسبه حد مبهم مثلثاتی

فیلم جلسه 38 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسم ...

حل و بررسی سوالات مربوط حالت مبهم (0/0) در توابع مثلثاتی 
فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسمت ششم ) - پیوستگی تابع

فیلم جلسه 39 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسم ...

در ادامه فصل حد و پیوستگی این جلسه به بررسی مبحث پیوستگی در نقاط ابتدایی و انتهایی و میانی بازهه مور ...
حل نمونه سوال امتحان نهایی حسابان

فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حس ...

حل یک نمونه سوال امتحان نهایی حسابان که برای استفاده از آن می بایست همه مباحث را دوره کرده باشید.