فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسمت سوم ) - محاسبه حد غیر مبهم و قضایای حد

این جلسه در ادامه مبحث حد می باشد.قضایای حد را شرح می دهیم ، محاسبه حد در توابعی که قدر مطلق و جز صحیح وجود دارد را بررسی می کنیم. توضیح می دهیم که قبل از برخورد با تابع مبهم چه کنیم و سپس قضایای حد را بیشتر تحلیل می کنیم ، استثنائات به ظاهر متناقض با کتاب را بررسی می کنیم ،