فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشنایی با خواص اولیۀ تابع (قسمت دوم)

در این قسمت می پردازیم به ادامۀ موضوع تابع، تساوی دو تابع رو با هم بررسی می کنیم، در ادامه می پردازیم به تشخیص رابطه از تابع ها که آیا تابع هستند یا خیر. رو مثال نقض و ... با هم کار خواهیم کرد و به استثنائات خواهیم پرداخت.