صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت

فیلم ها : 77

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره صفر تا صد زیست شناسی دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 0 - معرفی دوره صفر تا صد زیست شناسی دهم

فیلم جلسه 1 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت اول)، گفتار 1: زیست شناسی چیست (محدودیت های زیست )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجب محدودیت های دانش زیست شناسی صحبت می کنیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 2 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت دوم)، گفتار 1: زیست شناسی چیست (ویژگی و کاربرد زیست)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ویژگی دانش زیست شناسی و خدمات این دانش در رابطه با زندگی انسان را برای شما بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی دهم

فیلم جلسه 3 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت سوم)، گفتار 2: گستره حیات (هفت ویژگی حیات)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما تو گفتار دوم یه مقدار تخصصی تر از گفتار اوله میخوایم حیات رو تعریف کنیم که میگیم حیات تعریفش سخته ویژگی های حیات رو تعریف

فیلم جلسه 4 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت چهارم)، گفتار 2: گستره حیات (کربوهیدرات)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از بررسی 7 ویژگی حیات و سطوح سازمان یابی حیاتو گفتیم یعنی کوچک ترین واحدش که یاخته بود کوچک ترین سطح سازمان یابی حیات یاخته ب

فیلم جلسه 5 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت پنجم)، گفتار 2: لیپید ها ، پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین بحث ما در گفتار دوم اون سه تا گروه باقی مانده از مولکول های زیستی هستش لیپید ها ، پروتئین ها و اسید های نوکلئیک که اینارو ت

فیلم جلسه 6 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت ششم)، گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان (اندامک‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه گفتار سوم فصل اول رو شروع میکنیم باز هم اول بصورت نموداری بعد متن کتاب  با ما همراه باشید صفر تا صد زیست شناسی دهم (ن

فیلم جلسه 7 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت هفتم)، گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان (ساختار یاخته)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قرار هست ساختار یاخته رو باهم بررسی کنیم و تمام نکات مهم اون رو بیان کنیم  نمودار های کاربردیمون رو هم برای این مبحث

فیلم جلسه 8 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت 8)، گفتار3: یاخته و بافت در بدن انسان (ورود مواد به یاخته و خروج از از آن)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این ویدئو میخوایم در رابطه با راه های تبادل مواد بین داخل یاخته و خارج یاخته صحبت کنیم البته این راه ها به دو صورت کلی با مصر

فیلم جلسه 9 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت نهم)، گفتار 3(انتقال فعال درون بری و برون رانی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدئو میخوایم راجب راه های انتقال مواد با مصرف ATP  صحبت کنیم که سه تا روش هست انتقال فعال، درون بری و برون رانی باما همرا

فیلم جلسه 10 - فصل اول: دنیای زنده (قسمت دهم)، گفتار 3: یاخته و بافت در بدن انسان (بافت بدن انسان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین ویدئوی ما در رابطه با فصل یک، بافت‌های بدن هستش، چهار مدل بافت داریم، پوششی، پیوندی، ماهیچه‌ای و عصبی. صفر تا صد زیست شناسی

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)، گفتار 1: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (مقدمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین ویدئوی ما در رابطه با دستگاه گوارش، یک مقدمه‌ای هست، اول در رابطه با انواع گوارش، بعد در رابطه با اینکه دستگاه گوارش ما از

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)، گفتار 1: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (ساختار لولۀ گوارش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو میخوایم در رابطه با ساختار بافتی دیوارۀ لولۀ گوارش صحبت کنیم، بگیم که دیوارۀ لولۀ گوارش ما چهار تا لایه داره که تو ه

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم) گفتار 1: ساختار و عملکرد لوله گوارش (حرکات لولۀ گوارش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین بحث ما قبل از اینکه مسیر غذا رو بخوایم تو لولۀ گوارش از دهان شروع کنیم تا بریم برسیم به انتهاش، بحث حرکات لولۀ گوارش هستش.

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)، گفتار 1: ساختار و عملکرد لوله گوارش (دهان، حلق و مری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
از این ویدئو به بعد میخوایم در رابطه با دستگاه گوارش، قسمت‌های مختلفی که غذا توش جریان داره و اون عملیات مختلفی که روی اون غذا ات

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)، گفتار 1: ساختار و عملکرد لوله گوارش (معده)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در گفتار اول فصل دوم زیست دهم میرسیم به مبحث ساختار و عملکرد لوله گوارش قسمت معده  مطالب بسیار مهمی رو خواهیم گفت و ن

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار 1: ساختار و عملکرد لوله گوارش (گوارش نهایی کیموس)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در گفتار اول فصل دوم زیست دهم میرسیم به مبحث ساختار و عملکرد لوله گوارش، گوارش نهایی در کیموس رو امروز یاد میگیریم 

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار 1: ساختار و عملکرد لوله گوارش (گوارش مواد)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت انواع گوارش‌ها را توضیح میدیم یعنی موادی که گوارش پیدا میکنن مثل کربو هیدرات‌ها و لیپیدها و پروتئین‌ها توضیح میدهیم ک

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار 2: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسه کما در رابطه با گفتار دوم در رابطه با ساختار روده باریک هست در این بخش میخوایم در رابطه با جذب صحبت کنیم که خوب محل اص

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گفتار 2: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (جذب مواد)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار دوم فصل دوم رو ادامه میدیم و می رسیم به جذب مواد تمام نکات رو خواهیم گفن و متن کتاب رو بررسی خواهیم کرد صفر تا صد زیست شناس

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)، گفتار 2: جذب مواد و ...(رودۀ بزرگ و گردش خون دستگاه گوارش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میرسیم به انتهای کار جذب مواد یعنی روده بزرگ حاوی نکات زیاد و مهمیه که خدمتتون میگیم  پس با ما همراه باشید صفر تا صد

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت یازدهم)، گفتار 2: جذب مواد و... (تنظیم فرایندهای گوارشی و وزن مناسب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین ویدئوی ما از دستگاه گوارش در انسان که به تنظیم فرایندهای گوارشی می‌پردازه، به‌خوبی دقت کنید و تمام نکات یاداشت کنید که اهمی

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: تنوع گوارش در جانداران (واکوئول و حفرۀ گوارشی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما می‌خواهیم در رابطه با تنوع گوارش در سایر جانواران صحبت کنیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار 3: تنوع گوارش در جانداران (لولۀ گوارش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از این‌که حفرۀ گوارشی رو گفتیم، می‌رسیم به لولۀ گوارشی. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت اول)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (مقدمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دومین دستگاه بدن که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم، دستگاه تنفسه. تو این دستگاه می‌خوایم بخونیم چجوری اکسیژن رو وارد خون می‌کنیم که

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت دوم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (بینی و حلق)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در رابطه با بخش هادی دستگاه تنفسه و تو این ویدئو قسمت اولش یعنی بینی و حلق رو توی دستگاه تنفس می‌خوایم براتون توضیح بدیم.

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت سوم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (نای و نایژه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از حلق می‌رسیم به نای، بخش هادی حالا ابتدای نای حنجره هست، انتهاش هم می‌رسیم به نایژک انتهایی. کلاً با پایان یافتن این ویدئو،

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت چهارم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (بخش مبادله‌ای)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به بخش مبادله‌ای می‌خوایم بگیم که بخش مبادله‌ای چه ساختار و چه ویژگی‌هایی داره که محل تبادل گازهاست. صفر تا صد زیست شناسی

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت پنجم)، گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (حمل گازها در خون)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه بحث ما در مورد حمل گازها در خون هستش که یکی در مورد اکسیژن هستش که توی خون چجوری حمل می‌شود یکی هم دی‌اکسید کربن هستش. د

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت ششم)، گفتار 2: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان (ساختار شش‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می‌خوایم در مورد ساختار شش‌ها صحبت کنیم که شش ما از چه اجزایی هستش از چه قسمت‌هایی تشکیل شده دو تا پردۀ خیلی مهم هم داریم ی

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت 7)، گفتار 2: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (چگونگی دم و بازدم و تشریح شش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در ادامۀ جلسه قبل می‌خوایم راجع به چگونگی فرایندهای دم و بازدم با هم صحبت کنیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت هشتم)، گفتار2: سازوکار دستگاه تنفس در انسان (حجم‌های تنفسی و تنظیم تنفس)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز راجع به حجم‌های تنفسی و بعد تکلم، عطسه و سرفه صحبت می‌کنیم و در آخر هم تنظیم تنفس رو بررسی می‌کنیم. صفر تا صد زیست شناسی ده

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تبادلات گازی (قسمت نهم)، گفتار 3: تنوع تبادلات گازی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز رسیدیم به آخرین ویدئو از فصل سوم که بحث ما تنوع تبادلات گازی هستش. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار 1: قلب (حفره‌ها، رگ‌ها و انواع گردش خون)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل چهارم که دومین فصل طولانی و مهم این کتاب هستش اولین فصلی هم هست که چهار تا گفتار داره در این کلیپ می‌خوایم در مورد

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار 1: قلب (دریچه‌ها و صداها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در این ویدئو در رابطه با دریچه‌های قلب و صدای قلب هستش. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار 1: قلب (تشریح قلب، ساختار بافتی و ساختار ماهیچه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما توی این ویدئوی اول با در رابطه با تشریح قلب گوسفنده بعدش در مورد ساختار بافتی قلب و بعد در رابطه با ساختار ماهیچۀ قلب نکات

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار 1: قلب (شبکۀ هادی قلب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قلب ما یه ویژگی خاص داره که به‌خاطر همین ویژگی خاصش از  ماه اول دورۀ جنینی باعث میشه این قلب کار کنه بتپه اون ویژگی خاص به‌خاطر ش

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)، گفتار 1: قلب (چرخۀ ضربان قلب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مبحث چرخۀ ضربان قلب از گفتار 1 فصل چهارم رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)، گفتار 1: قلب (برون‌ده قلبی و نوار قلب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مبحث برون‌ده قلبی و نوار قلب از گفتار 1 فصل چهارم رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار 2: رگ ها (مقدمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مبحث مقدمه رگ‌ها از گفتار 2 فصل چهارم رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تف

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار 2: رگ‌ها (سرخرگ‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مبحث سرخرگ از گفتار 2 فصل چهارم رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار2 : رگ‌ها (مویرگ‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این ویدئوی ما دربارۀ مویرگ هاست. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: گردش مواد

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)،گفتار2 : رگ‌ها (سیاهرگ‌ها و تبادل مواد در مویرگ‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در این فیلم می‌خوایم اول راه‌های تبادل مواد در مویرگ‌هارو بگیم و بعد درباره سیاهرگ‌ها صحبت می‌کنیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار 2: رگ‌ها (دستگاه لنفی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی دستگاه گردش مواد، یه دستگاه دیگه داریم به نام دستگاه لنفی، ما فعلاً دستگاه لنفی رو زیرمجموعۀ دستگاه گردش مواد گذاشتیم. صفر تا

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار 2: رگ‌ها (تنظیم دستگاه گردش خون)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین بحث ما تو گفتار دوم، در رابطه با تنظیم دستگاه گردش مواد هستش. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت ف

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار 3: خون (مقدمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از این‌که قبل و رگ هارو گفتیم، گفتار سوم رو می‌خوایم راجع به خون صحبت کنیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسی

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار 3: خون (یاخته‌های خونی قرمز)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به گویچه‌های قرمز خون می‌پردازیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 46 - فصل چها

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم)، گفتار3: خون (گویچه‌های سفید و گرده‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به بحث گویچه‌های سفید و گرده‌ها می‌پردازیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 47

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (بی‌مهرگان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین گفتار از فصل چهارم در رابطه با گردش مواد در جانداران است که در این قسمت ما می‌خواهیم به بی‌مهرگان بپردازیم که در بی‌مهرگان

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران (مهره‌داران)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین جلسه ما از فصل چهارم در رابطه با گردش مواد در مهره‌داران است ماهیان و پرندگان و پستانداران را قراره مقایسه کنیم. صفر تا صد

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت1)، گفتار 1: هم‌ایستایی و کلیه‌ها (ساختار بیرونی و درونی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسۀ ما از فصل پنجم که آخرین دستگاهی میشه که در رابطه با انسان تو زیست دهم می‌خونید در رابطه با ساختار درونی و بیرون کلیه و

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت2)، گفتار 1: هم‌ایستایی و کلیه‌ها (گردیزه‌ها و گردش خون)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در رابطه با ساختار کلیه است که دو بخشش رو بررسی می‌کنیم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)، گفتار 2: تشکیل ادرار (تراوش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در رابطه با تشکیل ادرار (تراوش) است. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 52 - فصل پنجم:

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)، گفتار 2: تشکیل ادرار (بازجذب و ترشح ادرار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از این‌که اولین مرحله رو بررسی کردیم می‌رسیم به مراحل دوم و سوم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)، گفتار 2: تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (تخلیۀ ادرار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین بحث ما در رابطه با دستگاه‌های بدن انسان توی کتاب دهمتون. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت6)، گفتار 2: تشکیل ادرار و تخلیۀ آن (ترکیب شیمیایی ادرار)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما توی این ویدئو در رابطه با تخلیۀ ادرار است. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 55 - فصل

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)، گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار سوم توی فصل پنجم توی می‌خواهد تنوع تنظیم اسمزی یا دفع مواد توی جانداران صحبت کند. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدی

فیلم جلسه 57 - زیست دهم، جمع‌بندی مباحث جانوری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌خوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از 4 تا فصل جانوری زیست دهم که چه جانورانی رو خوندیم و هر کدام از این‌هارو چه دستگاه‌هایی‌شون رو

فیلم جلسه 58 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، مقدمۀ فصل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یاختۀ گیاهی می‌خوام یک رده‌بندی از ساختارشون بگم. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حس

فیلم جلسه 59 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار اول: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی (پروتوپلاست)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو می‌خوایم در رابطه با تعریف پروتوپلاست صحبت کنیم و بعد تفاوت‌ها یاختۀ گیاهی و جانوری را بیان کنیم. صفر تا صد زیست شنا

فیلم جلسه 60 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار اول: ویژگی‌های یاخته گیاهی (دیواره یاخته‌ای)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین قسمت از یاختۀ گیاهی که می‌خوایم با هم بررسی کنیم، دیواره است. نقش، ساختار و اجزائش را باهم صحبت می کنیم، چگونگی تشکیل شدنشو

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار اول: ویژگی‌های یاخته گیاهی (واکوئول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دومین ویژگی‌های یاخته‌های گیاهی نسبت به یاخته‌های جانوری واکوئول است. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار اول: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی (دیسه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین بحث ما در گفتار یک مربوط به سومین تفاوت یاخته‌های گیاهی و یاخته‌های جانوری که وجود یک اندام و ساختاری به اسم دیسه هست و قسم

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار 2: سامانۀ بافتی (سامانۀ بافت پوششی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار دوم در رابطه با سامانه‌های بافتی در گیاهان است. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 63 -

فیلم جلسه 64 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار 2: سامانۀ بافتی (سامانۀ بافت زمینه‌ای)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دومین سامانه‌ای که می‌خواهیم دربارۀ اون صحبت کنیم سامانه بافت زمینه‌ای است. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذب

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار 2: سامانۀ بافتی (سامانۀ بافت آوندی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به سومین سامانه بافتی میپردازیم صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 65 - فصل ششم:

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت نهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (مریستم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در گفتار سه میخوایم در رابطه با ساختار های گیاهی صحبت کنیم صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (مریستم نخستین ریشه و ساقه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوایم در رابطه با مریستم های نخستین حرف بزنیم اخر فیلم هم گیاه های تک لپه و دو لپه را باهم مقایسه میکنیم صفر تا صد

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (مریستم‌های پسین)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به مریستم های پسین میپردازیم صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: ساختار گیاهان (سازش با محیط)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به سازش گیاهان با محیط میپردازیم صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 69 - فصل ششم:

فیلم جلسه 70 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار 1: تغذیه گیاهی (ساختار خاک، جذب N,P)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین فصل کتاب دهمتون در رابطه با جذب و انتقال مواد توی گیاهان است، در این جلسه درباره ساختار خاک و نیتروژن و فسفر صحبت می‌کنیم.

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار 1: تغذیۀ گیاهی (بهبود خاک)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما این بار در رابطه با بهود خاک است. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: جذ

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌رسیم به ساده‌ترین گفتار کتاب که در رابطه با جاندار موثر تغذیه گیاهی است. صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذب

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)، گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (جابجایی مواد)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در گفتار یک و دو در مورد جذب مواد صحبت کردیم در گفتار سه می‌خواهیم در مورد انتقال مواد صحبت کنیم که حالا به دو شیوه خام و پرورده

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: جذب وانتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)، گفتار3: انتقال مواددر گیاهان (فشار ریشه‌ای و تعرق)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در این ویدئو فشار ریشه ایی و تعرق است یعنی میخوایم جا به جایی مواد تو گیاهان رو بگیم که دو تا ویژگی اصلی داره یکی فشار ریش

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)، گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (تنظیم تعرّق)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد چگونگی تنظیم تعرق یا محل های تعرق یا همون یاخته های نگهبان روزنه صحبت بکنیم، ویژگی هاشون رو بگیم ساخت

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)، گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان (تعریق و حرکت شیره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا سلام،آخرین فیلم ما درباره دو تا بحث باقیمانده است یکی تعریق و یکی حرکت شیره پرورده صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموز